DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:B07-04-23-181
Datum konání:9. dubna, 18. a 19.dubna 2018
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:24 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Dana Forýtková,
Mgr. Marika Kropíková,
Mgr. Dana Svobodová
Organizační garant::Mgr. Blanka Holešová, blanka.holesova@npi.cz, tel.: , 775 571 634
Poplatek:2570,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně ZŠ
učitelé 2. stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ


Popis programu

Obsah programu je členěn do bloků (dnů):

1. DEN - 8 hodin TEORETICKÝ A LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD

 • Úvod. Od exkluze k inkluzi - teoretická východiska inkluze (společného vzdělávání), vývoj inkluze, inkluze ve světě, příklady dobré praxe (2 hodiny)
 • Systém vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření v ČR - legislativní vymezení inkluze (společného vzdělávání), současná školská legislativa (2 hodiny)
 • Poradenství jako důležitá podmínka inkluzivního vzdělávání – pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče (2 hodiny)
 • Index inkluze - Role školy v procesu inkluze (společného vzdělávání) – legislativa, postavení a funkce školy, povinnosti ředitele školy, učitel jako důležitý faktor společného vzdělávání (2 hodiny)

2. DEN - 8 hodin PRAKTICKÁ ĆÁST

 • Plán pedagogické podpory (PLPP) – vymezení cílových skupin žáků, metodika tvorby plánu pedagogické podpory, praktická tvorba PLPP (2 hodiny)
 • Individuální vzdělávací plán (IVP) – metodika tvorby individuálního vzdělávacího plánu, praktická tvorba IVP (2 hodiny)
 • Inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením – zásady vzdělávání, konkrétní uzpůsobení podmínek ve vzdělávacím procesu, podpůrná opatření (2 hodiny)
 • Inkluzivní vzdělávání žáků se zrakovým postižením – zásady vzdělávání, konkrétní uzpůsobení podmínek ve vzdělávacím procesu, podpůrná opatření (2 hodiny)

3. DEN  - 8 hodin PRAKTICÁ ĆÁST

 • Inkluzivní vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení a chování – základní zásady vzdělávání, konkrétní uzpůsobení podmínek ve vzdělávacím procesu, podpůrná opatření (2 hodiny)
 • Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací, Inkluzivní vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (s vývojovou dysfázií) – základní zásady vzdělávání, konkrétní uzpůsobení podmínek ve vzdělávacím procesu, podpůrná opatření (2 hodiny)
 • Inkluzivní vzdělávání žáků s autismem, Inkluzivní vzdělávání žáků  s nadáním/talentem - zásady vzdělávání, konkrétní uzpůsobení podmínek ve vzdělávacím procesu, podpůrná opatření (2 hodiny)
 • Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením, Inkluzivní vzdělávání žáků z jiného kulturního prostředí a žáků s jinými životními podmínkami – úvod, základní zásady vzdělávání, konkrétní uzpůsobení podmínek ve vzdělávacím procesu, podpůrná opatření (2 hodiny)
 • Shrnutí - závěr

Zákony:

1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.   342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 230/20165 Sb.

2. Zákon č. 563/2004 Sb.,  o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 422/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 198/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 197/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 379/2015 Sb.

3. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů až do novely zákona  č. 264/2016 Sb.

4. Zákon č.64/1963 Sb., Všeobecná deklarace lidských práv

Vyhlášky:

1. Vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vymezuje poradenský systém, určuje funkci Speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny a obsah poradenských služeb, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb.

2. Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 280/2016 Sb.

3. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

4. Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., vyhlášky č. 256/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb.

5. Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., vyhlášky č. 279/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb. 

6. Vyhláška č. 274/2009 Sb. o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí, ve znění vyhlášky č. 54/2016 Sb.

7. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. vyhlášky č. 329/2013 Sb. a vyhlášky č. 272/2014 Sb.

 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Doporučená literatura a další informační zdroje

Kovářová, R., Janků, K. a Hampl, I. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 169 s. ISBN 978-80-7464-792-5.

HAMPL, I. Studenti se specifickými poruchami učení na vysoké škole. Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 22-30. [2013-09-19]. ISBN 978-80-7494-066-8.

KALEJA, Martin, HAMPL, Igor. Asistence žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 80 s. ISBN 978-80-7464-292-0.

KOVÁŘOVÁ, R., HAMPL, I., MRAVCOVÁ, H. Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. 112 s. ISBN 978-80-7464-477-1.

HAMPL, Igor. Surdopedie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 64 s. ISBN 978-80-7464-327-9.

HAMPL, Igor, MRAVCOVÁ, Helena. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7464-530-3.

HAMPL, Igor, KOVÁŘOVÁ, Renata. Problematika mimořádného nadání v současném českém školství. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 56 s. ISBN 978-80-248-2674-5Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena