DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU



Informace o programu

Název programu:Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II (seminář) - určeno ZUŠ
Číslo programu:G01-11-17-181
Datum konání:22. března 2018
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Liberec, Masarykova 28
Počet hodin:5 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Pavla Smolová
Organizační garant::Mgr. Pavla Smolová, , tel.: 482 360 516, 770 106 782


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Seminář je určen pro zástupce Základních uměleckých škol (ZUŠ)- žadatele o dotaci v rámci výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony II) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).  Je zaměřen na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci. V první části konzultace bude představen celý kontext výzvy, princip projektu realizovaného formou šablon, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, sestavení projektu, bagatelní podpora a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Ve druhé části programu pak bude prostor pro diskuzi a konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu. Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předány. Z každé ZUŠ je možné vyslat na seminář dva zástupce.



Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit





     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena