DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Základní umělecké vzdělávání - zkušený učitel
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-22652/2017-1-929
Číslo programu:E03-07-17-181
Datum konání:28. března, 15. května, 11. a 26. října 2018, 9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Liberec, Masarykova 28
Počet hodin:24 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Jana Mazánková,
Mgr. Lucie Valentová,
PhDr. Hana Chvátilová,
Bc. Jiří Stárek
Organizační garant::Mgr. Hana Lipenská, hana.lipenska@npi.cz, tel.: 482 360 511, 777 496 056
Poplatek:1000,- Kč


Komu je program určen

učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Soubor seminářů Zkušený učitel ZUŠ je sestaven ze čtyř částí. 1. část Osobní management (6hod) je zaměřena na plánování výuky, plánování a realizace veřejných prezentací žáků (soutěže, koncerty, festivaly, výstavy), sledování moderních metod práce, týmová spolupráce (např. činnost předmětové komise), plán osobního profesního rozvoje. 2. část Realizace a aktualizace ŠVP (6hod) obsahuje témata: tvorba a aktualizace školních výstupů – obecně i v jednotlivých předmětech, princip nastavení předmětu hudební nauka. 3. část Obecná didaktika v praxi ZUŠ (6hod) zahrnuje didaktické formy; vyučovací způsoby; didaktické styly; specifické didaktické zásady; metody informativní, reproduktivní, problémové, simulační, upevňovací (principy + zásady efektivního uplatnění); formy frontální, kooperativní a individualizované; moderní poznatky, jak se učí lidský mozek; dogmatický, transmisivní a konstruktivní model výuky; volba vyučovacích postupů v návaznosti na cíli výuky; volba vyučovacích postupů v návaznosti na dané výchovné a vzdělávací strategie v ŠVP. 4. část pojednává o Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (6hod): diagnostika, kritéria pro výběr, zařazení a hodnocení; příprava učebního plánu a školních výstupů žáka s rozšířenou výukou; specifické potřeby hendikepovaných žáků při výuce ZUŠ; začlenění žáků do procesu vzdělávání; související legislativa a specifika na ZUŠ.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena