DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny II.
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-28998/2017-1-1144
Číslo programu:D30-03-23-181
Datum konání:22. a 23. března 2018, 5. a 6. dubna 2018, 26. a 27. dubna 2018, 17. a 18. května 2018
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:60 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:MAppLing. Monika Skořepová
Organizační garant::Mgr. Blanka Holešová, blanka.holesova@npi.cz, tel.: , 775 571 634
Poplatek:4500,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé MŠ
učitelé 1.stupně ZŠ


Popis programu

Program navazuje na Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny a je určený pro učitele Aj v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří si chtějí zlepšit svoji jazykovou vybavenost a chtějí být soběstační při přípravách na výuku angličtiny. Vzdělávací program je opět rozdělen do 10 modulů. Každý modul probíhá 6 vyučovacích hodin a je věnován určitému typu aktivit ve spojení s vhodným tématem a na něj navazujícími základními gramatickými jevy. Na metodickou část navazuje praktický workshop, ve kterém si učitelé tyto aktivity zažijí v roli dítěte a také si vyzkouší jejich přípravu a vedení v angličtině. Jazykový kurz je propojen s workshopem a je zúžen na slovní zásobu, gramatiku a jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci ve třídě a výuku Aj u dané věkové skupiny. Učitelé si tak procvičí správnou výslovnost, naučí se používat vhodné fráze ke komunikaci v hodinách, vyzkouší si, jak jednotlivé aktivity vést v angličtině, a procvičí si nově nabyté jazykové a gramatické prvky v rámci aktivit, které mohou následně využít ve svých hodinách.

V průběhu celého programu si učitelé shromáždí množství aktivit a nápadů, ze kterých vytvoří vlastní portfolio, které poté uplatní při svojí výuce. Během programu každý učitel vypracuje plán výuky na vybraný gramatický jev s vhodnými aktivitami pro seznámení, procvičení a opakování a vyzkouší si je vést v anglickém jazyce.

 

Program se zaměřuje na tři oblasti.

  1. Metodický seminář – seznámení s jednotlivými druhy aktivit na základě základních témat vhodných pro výuku dané věkové skupiny.
  2. ESP (English for Special Purposes) jazykový kurz zaměřený na rozšíření slovní zásoby v oblasti základních témat vhodných pro výuku dětí, rozvoj komunikativních dovedností pro komunikaci během výuky a seznámení se základním gramatickými jevy v kontextu praktických cvičení.
  3. ESP Workshop – ukázky aktivit a jejich následné praktické vyzkoušení. Procvičení výslovnosti nově nabytých jazykových dovedností.

 

1. modul:

Seminář: Pokračujeme s Aj – rekapitulace základních pravidel a chyb při výuce cizího jazyka. Posloupnost a propojení jednotlivých jazykových dovedností, od poslechu ke komunikaci, od slov přes fráze po věty, od odpovědí po otázky, postupné začlenění gramatických jevů bez čtení a psaní – kdy a jak.

ESP workshop: Introduction of oneself, basic personal information, formal and informal speech, contracted  x non-contracted forms.

Diskuse, sebereflexe

 

2. modul:

Seminář: Angličtina ve třídě – omluvy, žádosti, prosby, dotazy, stížnosti, komplimenty, začlenění těchto frází do hodiny. Usměrňování, výchovné pokyny a hodnocení dětí v angličtině.

ESP workshop: daily items – school, home, May I x Can I, borrow x lend.

Diskuse, sebereflexe

 

3. modul:

Seminář: Domácí příprava – kdy a jak zařadit domácí úkoly, různé typy domácích úkolů, spolupráce a komunikace s rodiči. Jak mohou rodiče pomoci s výukou Aj, když umí a když neumí Aj.

ESP workshop: Home, parts of the house, rooms, furniture, activities around the house.

Diskuse, sebereflexe

 

4. modul:

Seminář: Efekt sněhové koule – provázání jednotlivých témat. Kdy a jak procvičovat a opakovat již probranou látku. Posloupnost jednotlivých druhů aktivit od seznámení, přes procvičení a upevnění probrané látky, které vede k dlouhodobému zapamatování.

ESP workshop: people around me (family, school, town), jobs, present simple x present continuous

Diskuse, sebereflexe

 

5. modul:

Seminář: Komunikace – slovesa jako základ komunikace, tvorba vět, otázek a záporů, nenásilné seznámení s časy (present simple, present continuous)

ESP workshop: town - main buildings, means of transport, activities in the buildings and around the town, prepositions of place

Diskuse, sebereflexe

 

6. modul:

Seminář: Orientace v čase – posloupnost seznámení a propojení jednotlivých časových jevů, předložky času – mnemotechnické pomůcky pro jejich lepší zapamatování.

ESP workshop: days, months, seasons, yesterday, today, tomorrow, parts of the day, prepositions of time

Diskuse, sebereflexe

 

7. modul:

Seminář: Projekty jako motivační element pro rozšíření slovní zásoby – krátkodobé, dlouhodobé, projektové dny a hodiny,

Zadání individuální domácí práce – příprava plánu hodiny a vhodných aktivit na zadaný gramatický jev.

ESP workshop: Festivities – Christmas, Easter, Halloween.

Společná a individuální předpříprava domácích prací

Diskuse, sebereflexe

 

8. modul:

Seminář: Prožitková výuka – zapojení všech smyslů pro dlouhodobé zapamatování, netradiční výuka - práce s textiliemi, ruční práce – jak efektivně je začlenit do výuky.

ESP workshop: clothing, more colours, basic types of fabrics and  patterns.

Prezentace domácích prací.

Diskuse, sebereflexe

 

9. modul:

Seminář: Hudba při výuce, kde hledat a jak vybírat vhodné písničky a jak efektivně provázat s výukou (EFL songs, kids songs, pop songs), přípravné a navazující aktivity.

ESP workshop: adjectives, opposites, forming comparative and superlative adjectives,

Prezentace domácích prací.

Diskuse, sebereflexe

 

10. modul:

Seminář: Popis jako součást rozvoje komunikace (práce se třídou, ve dvojicích a ve skupinách). Popis jako forma procvičování probrané látky (popis obrázku, hledání rozdílů, práce s plakáty) popis jako kreslený diktát.

ESP workshop: Animals – (farm, ZOO, sea), animal family, CAN.

Diskuse, sebereflexePožadavek na vstupní kompetence účastníka

pokročilí

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena