DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Činnostní učení pro rozvoj čtenářství v naukových předmětech 1. stupně ZŠ vhodné pro šablonu II/2.1a)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:P48-03-14-181
Datum konání:26. března a 23. dubna 2018, 12.00 - 18.00
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jana Pluhařová
Organizační garant::Mgr. Lucie Holacká, lucie.holacka@npi.cz, tel.: 377 473 606, 775 571 657
Poplatek:1780,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ


Popis programu

Nejcennější v učení je vlastní prožitek a zkušenost. Během programu budou ukázána pozitiva a možná úskalí jednotlivých metod a zároveň některé možné reakce žáků. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektorů a účastníků programu. Budou představeny některé možné lekce do výuky, které jsou zpracované na zásadách konstruktivismu. Vzdělávací program primárně vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Jazyk a jazyková komunikace na 1. stupni ZŠ, ale více než na obsah učiva se zaměřuje na stavbu hodiny v duchu konstruktivismu. V průběhu dvou osmihodinových setkání bude představena teorie a několik metod činnostního učení, které vedou k rozvoji čtenářství a osvojení si informací potřebných k úspěšnému zvládnutí učiva nejen v naukových předmětech. Program se zaměří na to, jak to udělat, aby se děti učily s chutí a naplno. Budou doporučeny některé vhodné knihy, které osloví dnešního čtenáře a vedou k rozvoji čtenářství. Pracovat se bude s ověřenou strukturou vyučovací lekce vycházející z přirozenosti žáka. K tomu budou představeny některé vhodné metody vycházející z konstruktivistického pedagogického přístupu (modelu učení).

Program je členěn do čtyř bloků, každý den dva bloky:

Blok 1) Teorie pedagogického konstruktivismu a stavba hodiny v jeho duchu a vhodné metody podporující tento přístup, jako např. myšlenková mapa, těkej-štronzo-dvojice, skládankové učení, učíme se navzájem, párové čtení, pětilístek, životabáseň a mnohé další. 4 vyučovací hodiny

Blok 2) Samostatná činnost všech žáků (individuální pokusy, sestavování, modelování matematických situací, třídění atp.) - každý žák má svou pomůcku. Učitel žákům názorně vysvětlí, jak s pomůckou, kterou pro daný cíl zvolil, pracovat a jakým způsobem o prováděných činnostech hovořit. Žáci manipulují s pomůckou společně s učitelem. Prostřednictvím činností a pozorování si žáci vytvářejí představu o jevech, kterým je učíme, a učí se tyto jevy vnímat. 4 vyučovací hodiny

Blok 3) Pozorování, hovor žáků o pozorovaném a vyvozování závěrů – žáci sami vytvářejí obdobné příklady a situace. Učitel je vede k uvažování a hovoru o pozorovaných jevech, k vyjadřování názorů, závěrů a formulaci otázek. Žákům umožňujeme samostatně se rozhodovat a projevovat. V případě potřeby výroky žáků usměrňujeme nebo převádíme do odborného slovníku. Tato etapa vede k postupnému utváření přiměřené slovní zásoby a často i ke znovuobjevení jevu. 4 vyučovací hodiny

Blok 4) Procvičování učiva – při činnostech dochází k postupnému porozumění učivu všemi žáky. Teprve tehdy má smysl přistoupit k jeho procvičování – automatizaci. I formy procvičování volíme pokud možno činnostní, tj. s různými didaktickými pomůckami v rukou všech žáků. 4 vyučovací hodiny

Program je vhodný pro prezenční formu, ale i jako program na objednávku pro konkrétní kolektiv školy. 

Lektoři jsou v programu plně zástupní.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena