DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Inspirace pro učitele - matematická gramotnost II/2.1b)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z78-03-24-181-02
Datum konání:22. a 23. března 2018, 9.00-15.00
Místo konání:NIDV Jihlava, Zborovská 3
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Veronika Havelková
Organizační garant::Mgr. Jana Rösslerová, jana.rosslerova@npi.cz, tel.: 567 571 820, 775 571 626
Poplatek:1660,- Kč
Poznámka:ÚČASTNÍCI SI PŘINESOU SVÉ NOTEBOOKY!

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen


učitelé 2. stupně ZŠ
asistenti pedagoga


Popis programu

Jedná se o modulární vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata dvou navazujících seminářů v rámci modulů jsou zacílena na rozvoj matematické gramotnosti nejen v hodinách matematiky, ale s důrazem na průřezovost mezi vyučovacími předměty jak 1. stupně tak 2. stupně (CH, F, Př, Z, Pč apod.) s důrazem na návaznost témat a motivační prvky směrem k žákům. Program lze realizovat formou 2x8 nebo 4x4 hodiny.
Modul 1 – Matematika v běžném životě
Modul je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematice vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. Účastníci se formou pracovní dílny seznámí s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Budou uvedena v praxi ověřená témata týkající se výuky matematiky a její aplikace na situace běžného života, například: matematika kolem nás - pochopení a tvorba slovních úloh, finanční gramotnost, mezipředmětové vztahy - poznání, co dokáže lidské, vzdálenosti a měřítko na mapě, míry, váhy ve stavitelství, v kuchyni apod.
Modul 2 – Didaktické hry
Hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení, ke kultivaci vztahů ve skupině. Tento modul je orientován na to, aby představil učitelům hry všeho druhu: hry motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů, a k nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Didaktická hra bude prezentována jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), spolupracují spolu.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena