DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Malba a teorie barev Cena semináře zahrnuje náklady na práci v ateliéru, stravování a ubytování.
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:B46-07-12-181
Datum konání:23. března, 16.30 - 19.30, 24. března, 9.00 - 16.00 a 25. března, 9.00 - 12.00
Místo konání:ZUŠ Řevnice - pro praktickou část výuky ateliéry umělecké školy, pro teoretickou část adekvátně vybavená učebna.
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:MgA. Aldin Popaja
Organizační garant::Mgr. Jana Nováková, jana.novakova@npi.cz, tel.: 222 122 319, 773 157 409
Poplatek:3990,- Kč
Poznámka:Cena semináře zahrnuje náklady na práci v ateliéru, stravování a ubytování.

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Koncepci vícedenního vzdělávacího programu tvoří představení malby a vnímání barvy jako dalšího stupně ve výtvarném uvažování. Konkrétně se obsah kurzu dotkne základů malby a průpravy malířských technik a teorie barvy (skladba a míchání barev, vhodné používání barev, správná terminologie atd.). Malířské techniky budou uvedeny od jednoduchých ke složitým, diskutována bude vhodnost při volbě techniky k daným tématům (akvarel, kvaš, tušová malba, tempera, akryl, kombinované techniky a olejomalba). Vzdělávací program je pojat jako komplex spojující teorii s praxí ve dvou modulech.

1. Modul: Teoretická část (4hodiny) - teoretický úvod ke všem technikám a tématům malby: Malba / zátiší, krajina, hlava, figura, interiér, exteriér, volná tvorba; Kopie / klasickými postupy v malbě – olejomalba na plátno, akryl na plátno; Uvolňovací cvičení přes míchání barev, problematika barevného prostoru, barevné plochy a hmoty ve vztahu k volné tvorbě žáků; Možnosti integrace do výtvarné výchovy a příklady malby v současném výtvarném umění.

2. modul: Dílna (12hodin): v praktické části budou učitelům nabídnuty konkrétní praktická cvičení v oblasti malby ve dvou uměleckých ateliérech – názorné ukázky postupů a vlastní praxe. Výběr témat pro praktické cvičení bude navržen lektorem a diskutován (malba portrétu, výběru témat – malba zátiší, krajiny, figury dle sádrové předlohy, volná tvorba a další). Z oblasti malířských technik budou představeny: příprava rámu obrazu, napnutí plátna, imprimitura, podmalba, malba alla prima, vrstvená malba, akvarel, kvaš, tušová malba, tempera, akryl, kombinované techniky a olejomalba. Následovat budou postupy při jednotlivých technikách - stavba kompozice, pohledy na perspektivu, vhodná skladba kompozice, vedení žáků při vlastní skladbě a výběru předlohy; náměty pro výuku, uvolňovací cvičení, míchání barev, problematika barevného prostoru, barevné plochy a hmoty ve vztahu k volné tvorbě žáků. Součástí vzdělávacího programu bude rozbor a reflexe celé dílny a výměna zkušeností a vzájemné inspirace.Doporučená literatura a další informační zdroje

Johanes Itten – Umění barvy, subjektivní zážitek a objektivní zdůvodnění barvy ISBN 0-442-24037
Johanes Itten – Prvky barvy, pojednání o barevném systému založené na knize Umění barvy , ISBN 0-442-24038-4
Metka Kraiger – Hozo – Metody a technologie malířství
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena