DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Profesní průprava zástupců ředitele
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:E13-01-24-181
Datum konání:22.3.; 19.4.; 2.5.a 16.5.( 9.00-14/15.30 hod.)
Místo konání:NIDV Jihlava, Zborovská 3
Počet hodin:30 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr., Bc. Ladislav Dvořák,
Mgr. Jana Hartmanová
Organizační garant::Mgr. Marie Vránová, marie.vranova@npi.cz, tel.: 567 571 818, 775 571 627
Poplatek:2300,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Cyklický vzdělávací program pro usnadnění profesní orientace v každodenní praxi zástupců ředitelů škol a školských zařízení. Program je rozdělen do čtyř tematických bloků:

Škola a právo -10 hodin - základní pravidla upravující postavení a organizaci školy (úvod do práva, základní pojmy, nejdůležitější „školské“ zákony a vyhlášky, pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic) - společné otázky vzdělávání dle školského zákona - základní informace o jednotlivých stupních vzdělávání a příslušná legislativa - správní řízení - škola a Česká školní inspekce - poskytování informací a ochrana osobních údajů

Organizace pedagogického procesu – 10 hodin - základní pedagogická dokumentace (školní matrika- soulad se školským zákonem) - tvorba vnitřních směrnic v oblasti pedagogické činnosti - pracovní náplně pedagogických pracovníků včetně specializovaných činností - činnost předmětových a výchovných komisí - kontrolní a hospitační činnost vedoucích pracovníků - plán práce, výroční zpráva školy - autoevaluace školy - BOZP dětí a žáků, školní úraz - průběh a ukončování vzdělávání na jednotlivých stupních

Pracovní právo -5 hodin - úkony před vznikem, při vzniku a při skončení pracovního poměru - způsoby vzniku a skončení pracovního poměru - dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců - plat a související problematika: platové výměry, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu, vnitřní platový předpis - kolektivní smlouva, FKSP - cestovní náhrady, vnitřní směrnice o pracovních cestách

Administrativa a financování -5 hodin - finanční toky ve škole, souvislost s rozpočtem, jeho sestavení - majetek školy, jeho evidence, inventarizace, hospodaření s majetkem - některé pojmy z účetnictví (náklady a výnosy, účtový rozvrh, účetní výkazy) - hlavní a vedlejší činnost školy dle zřizovací listiny, vliv na účtování nákladů a výnosů – nejdůležitější zásady vedení účetnictví hlavní a vedlejší činnosti školy - základní seznámení s daňovým systémem – daň silniční, darovací, z příjmu PO (dary, reklama, tzv. „sponzorování“) - zásady nakládání s písemnostmi školy, doručená a odeslaná pošta, archivace, skartace

Celkem 30 hodin, 6 seminářů po 5 hodinách.Doporučená literatura a další informační zdroje

Dle doporučení lektorů a aktuálnosti zdrojů.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena