DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z54-03-13-181
Datum konání:22. a 23. března 2018, 19. a 20. dubna 2018, 9.00 - 15.30
Místo konání:NIDV České Budějovice, Hlinsko 49
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Daniel Janata,
Mgr. Dalibor Dudek
Organizační garant::Bc. Eva Vintrová, eva.vintrova@npi.cz, tel.: 387 699 029, 770 146 257
Poplatek:3330,- Kč
Poznámka:Čtenářská gramotnost - rozvoj kompetencí učitele 2. stupně ZŠ

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé 1.stupně ZŠ
asistenti pedagoga


Popis programu

Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 32 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata čtyř navazujících seminářů v rámci modulů jsou zacílena na rozvoj čtenářské gramotnosti nejen v hodinách českého jazyka a literatury, ale s důrazem na průřezovost napříč vyučovacími předměty 2. stupně základní školy a s ohledem na atraktivnost témat a používání motivačních prvků směrem k žákům.

Vzdělávací program se skládá ze čtyř povinných modulů - jednodílných či vícedílných seminářů, každý seminář je v dotaci 8 vyučovacích hodin a může být realizován i ve více než čtyřech dnech:

 

Modul 1 - Rozmanitost čtení

V programu budou představeny základní principy práce, např. čtení knih podle vlastního výběru, svobodná volba čtecího média, čtení pro radost, vzájemné sdílení čtenářské zkušenosti, rozvoj rétorických dovedností aj. Bude věnována pozornost jak textům v knihách, encyklopediích a časopisech, tak textům v internetovém prostředí s ohledem na jejich specifika a s ohledem na věk žáků na 2. stupni ZŠ. Těžištěm bude práce s textem, jeho výtvarným a informačním doprovodem: podpora čtenářských strategií, zajímavé formy čtenářských záznamů, např. deníků, analýza písemné i vizuální informace, písemné vyjádření myšlenky, postupy podporující tvorbu psaného textu. Budou předvedeny praktické ukázky, jak lze přizpůsobovat práci s textem nejen kognitivním (vědomosti a poznatky) a afektivním (zájmy, postoje, hodnoty) učebním cílům. V závěrečné části semináře budou prezentovány materiály vhodné k nácviku čtení, které mohou účastníci využít ve své pedagogické praxi.

 

Mgr. Ludmila Kovaříková, Mgr. Blanka Rozehnalová, PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Klára Vakočová

 

Modul 2 - Aktívní učení

Obsah je zaměřený na metody aktivního učení bude obsahovat praktické ukázky metod kritického myšlení, informační výchovy, metod zprostředkovaného učení. Společně budeme hledat cesty k překonání čtenářské krize při přechodu na vyšší stupeň základní školy. Ukážeme si způsoby, jak prolínat aktivní učení a informační výchovu napříč všemi předměty.  Lektoři doporučí zajímavé tituly pro danou věkovou kategorii a doporučí zajímavé aktivity na podporu čtenářství. Během semináře si účastníci vyzkouší následující formy a metody práce: otevřené učení a prožitkové učení, vyhledávání a zpracovávání informací, techniky RWCT a další. Program se soustředí i na využití naučných a odborných textů ve výuce. Bude se zabývat motivací žáků k práci s těmito texty, výběrem vhodných textů pro výuku a technikami práce s nimi.

 

Mgr. Jarmila Sulovská, Mgr. Blanka Ryvolová, Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D., Mgr. Vendula Jašková, Mgr. Marika Zadembská, Mgr. Zdeněk Brom

 

Modul 3 - Dílny čtení a storytelling

Obsah programu řeší, jak rozvíjet vědomé čtenářství, vytvářet kladný vztah k vlastní četbě, motivovat k celoživotnímu učení, podpořit kladné vztahy v kolektivu třídy, pracovat s textem, zpracovávat informace, vyjadřovat názory ke čtenému textu, seznámit žáky s knižním fondem školní knihovny. Dílna čtení je jedna z možných cest, jak se žáky v hodinách českého jazyka hledat smysl čtení. O své knize a o pocitech, které žáci při čtení mají, mohou diskutovat s ostatními. Vytváří si záznamy o četbě, ke kterým se mohou vrátit a připomenout si myšlenky a pocity, které je při četbě provázely. Dílna čtení má velký vliv na utužení třídního kolektivu, při rozhovorech o četbě se setkávají vždy nové dvojice žáků a tím dochází k jejich lepšímu vzájemnému poznávání. Další nabídnuté metody slouží k pozvolnému odstraňování psychických bariér též při tvořivém psaní, k odblokování nechuti k písemné aktivitě, k vyprovokování svobodného písemného projevu. Obsahem programu jsou náměty, které slouží k pozvolnému a přirozenému přijetí vlastního psaní - vytváření souborů vlastností pomocí hry.

 

Mgr. Jarmila Sulovská, Mgr. Blanka Ryvolová, Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D., Mgr. Jana Jurášková

 

Modul 4 - ICT a práce s knihou

Program je zaměřen na možnosti využití mobilního digitálního zařízení - tabletu – ve čtenářské dílně. Program ukáže, jak lze číst prostřednictvím tabletu elektronickou knihu a představí možnosti tabletu v práci s knihou při tzv. čtenářských dílnách, postavených na principech programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.
Prostřednictvím tabletu si účastníci prakticky vyzkouší: Aplikaci fotografií ve čtenářské dílně, jejich pořizování jako důkazů či zpětné vazby obsahu čtení včetně vkládáním osobních poznámek ke čtenému textu. Aplikaci techniky INSERT čteného textu – analýza čteného textu a podpora čtení s porozuměním. Modelování příběhu například technikou „fotopříběh“. Práci se zvukem – nástroje podporující kvalitu čtení včetně audio výstupů ze čtenářských aktivit. Práci se cloudovými šablonami postavených na technikách „Skládankové čtení“, „Čtení s předvídáním“, „T-graf“ a podobných. Možnosti sestavování digitálního čtenářského deníku včetně jeho způsobů sdílení a prezentace. Aplikaci tabletu jako čtečky elektronických knih. Práci s myšlenkovými mapami ve čtenářství. Sestavování vlastních příběhů – StoryBook a další.
Součástí programu jsou reflexe a sdílení námětů a nápadů směřující k pedagogické praxi.

 

Mgr. Daniel JanataNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena