DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:D61-02-20-181-02
Datum konání:22. a 23. března 2018, 8.30 - 15.00
Místo konání:NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Monika Nevolová
Organizační garant::Mgr. Aneta Sebera Měřínská, aneta.merinska@npi.cz, tel.: , 778 449 420
Poplatek:1850,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ


Popis programu

~~Teoreticko praktický vzdělávací  program je zaměřený na osobnostně sociální rozvoj se záměrem posílení role pedagoga MŠ, stejně tak na posílení komunikačních schopností a schopností spolupráce a empatie,  spolupráce, sebepoznání a práce s osobními filtry, předsudky, stejně tak prevence vůči stresovým vlivům a syndromu vyhoření.  Program je rozdělen do dvou setkání, každé má teoretický vstup a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi. Témata - Jak zvládat nečekané situace? Jak se domluvit s každým? Jak rozpoznat, co mě v práci blokuje a brzdí a umět to odbrzdit a motivovat sebe i druhé? Po každém tématu  vždy následuje zpětná vazba s doporučeními. Samozřejmou součástí  jsou modelové herní aktivity a cvičení, program je vysoce interaktivní. Teoretické  vstupy tvoří základní rámec k přesnějšímu vymezení probíraných témat, těžiště programu spočívá v samotné činnosti účastníků a přidávání nových nástrojů pro praxi pedagoga. Závěry a hodnocení jsou formulována tak, aby byla posílena sebejistota účastníků a aby byli vybaveni do další náročné práce. Pedagogové budou seznámení s moderními nástroji efektivní komunikace – techniky improvizace a storytellingu. Tyto techniky jim umožní zbavit se komplexů a postojů, které jim brání v rozvoji vlastního potenciálu, umožní reagovat pohotověji na nečekané situace a aktivněji a efektivněji zpracovávat přicházející změny. Posílí svou kreativitu a sebemotivaci, osvojí si techniky zvládání komunikace ve stresových situacích, při rozhodování se, při vyjadřování vlastních názorů, úsudků. Dále prohloubí své kompetence v oblasti umění prezentace nebo práce s informacemi. Využití těchto účinných nástrojů zajistí maximální dopad na děti ale i na kvalitu přenosu nabytých zkušeností a upevní pozitivní vztahy v rámci kolektivu.
           
Moduly 1. části:
1) Test silných a slabých stránek a jak s nimi pracovat (Osobnostní rozvoj) – práce s potenciálem, flow, energií, rozvojové nastavení mysli
2)  Stressmanagement (Osobní rozvoj) – osobní spokojenost, stresové faktory a jak s nimi zacházet, techniky emočního přehodnocování a další práce s emocemi, emoční inteligence , prevence syndromu vyhoření
3) Osobní filtry a předsudky (osobní rozvoj) – osobní agenda, ego a jak s ním pracovat, spolupráce, bourání stereotypů, neuroplasticita mozku – nové pozitivní postoje
4) Komunikační dovednosti (Sociální rozvoj) – domluvte se s každým, komunikační modely podle osobnostní typologie, koučovací komunikační modely
(8 hodin)

Moduly 2.části:
5) Řešení problémů (Sociální rozvoj) – jak se nenechat zaskočit, pohotovost reakcí, model proti panice, kde hledat nové zdroje pro řešení, nadhled
6) Prezentační dovednosti (Sociální rozvoj) – storytelling a nové trendy v prezentačních dovednostech, jednoduché nástroje pro zvýšení atraktivity prezentací
7) Spolupráce (sociální rozvoj) – jak nechat druhého zazářit, práce v týmu, dohody a přispívání společnému výsledku, prevence konfliktů v týmu, sociální potřeby, kterými jsme řízeni
8) Zážitková výuka a komunikační techniky pro práci s dětmi
 (8 hodin)Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena