DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z38-02-17-181
Datum konání:23. března a 6. dubna 2018; 9.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Liberec, Masarykova 28
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Iva Tomášková
Organizační garant::Mgr. Petra Karbanová, petra.karbanova@npi.cz, tel.: 482 360 511, 775 571 651
Poplatek:1250,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé MŠ
ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je rozdělen do dvou osmihodinových částí. V úvodní části vzdělávacího programu bude nastíněna problematika ze dvou pohledů: z pohledu matematické gramotnosti se jedná o znalostně dovednostní rozvoj a o rozvoj schopností, na kterých školní matematika bude stavět a z pohledu pedagogicko-psychologického - co je a co není smysluplné a žádoucí zařadit do aktivit v mateřské škole a co je v předškolním věku diskutabilní, ne-li nežádoucí a zdůvodnění. V problematice  je nutné propojit vývojovou a kognitivní psychologii s matematikou.
Tato problematika bude demonstrována například metodou kontrastu - jak v práci s drobným materiálem, tak na úrovni pohybových her, rovněž v práci s papírem a pracovními listy. Odkryjeme, co se v dané aktivitě může rozvíjet a za jakých podmínek (pre-aritmetické, pre-geometrické představy, prelogické myšlení). V této části budou využity různé podpůrné didaktické  materiály, které jsou určeny pro práci s dětmi od dvou let. Formou dramatizace v obou částech programu proniknou účastníci do aktivit, které umožňují lépe rozvíjet dynamickou prostorovou orientaci a představivost (propojení vnímání prostoru a času) u dětí a porozumět některým obtížím.

První část programu zahrnuje tato témata: A. Manipulativní aktivity a pohybové hry s pravidly - odkryjeme, které schopnosti se ve hrách rozvíjejí, které žádoucí představy vznikají, poukážeme na úskalí, která ten který způsob práce skrývá. B. Ukážeme nové postupy, jak řadit aktivity do cílených posloupností a skupin aktivit – do didaktických struktur. Ukážeme pozitiva i úskalí role času a velikosti prostoru pro hru v jednotlivých činnostech a to na přímé práci s dětmi. C. Závěrečná odborná diskuse.

Druhá část programu zahrnuje tato témata: A. Práce s papírem a pracovními listy - ukážeme si nejen novou zásobu aktivit v didaktických strukturách (umožní lépe pracovat s ŠVP  PV a týdenním plánem, ale i stanovovat dílčí pedagogické diagnostiky dítěte). Účastníci budou seznámeni s vybranými kriterii pro hodnocení a využívání pracovních listů. V souvislosti s využíváním obrázků ukážeme na nebezpečí vzniku formalismů a blokátorů v předškolním vzdělávání. B. Dále budou účastníkům vysvětleny  některé techniky vedoucí k vytváření vlastních pracovních listů s přihlédnutím ke složení skupiny, praktické vyzkoušení. Rovněž budeme pracovat s dětmi a následné analýzy využijeme pro diskusi k didaktickým strukturám v práci s papírem.  C. Závěrečná odborná diskuse.Doporučená literatura a další informační zdroje

Kaslová, M. "Hry nejen v matematice"Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena