DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů.
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:C33-03-12-181
Datum konání:26. března 2018
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Václav Pumpr, CSc.,
PhDr. Tomáš Kudrna
Organizační garant::Mgr. Jitka Šimsová, jitka.simsova@npi.cz, tel.: 222 122 311, 775 571 620
Poplatek:650,- Kč


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ


Popis programu

Lektoři v teoretické úvodní části seznámí učitele s důležitostí věnovat pozornost neživé přírodě a pomocí pokusů seznámit děti a žáky s tím, co je obklopuje. Také představí učitelům všechny dostupné materiály pro tyto pokusy. Pozornost bude dále věnována metodice provádění pokusů, bezpečnosti práce, vlastnostem používaných chemických látek a pomůcek potřebných k provádění pokusů. V praktické části se ve dvou dílnách vedených dvěma lektory budou učit technice provádění  20 přírodovědných pokusů, budou modelově provádět jednotlivé pokusy jako s dětmi (podobně jako v rolových hrách), naučí se motivovat děti k zájmu o přírodu prostřednictvím těchto pokusů, vyzkouší si komentování a vysvětlování probíhajících dějů během pokusů s vazbou na běžný život. Účastníci semináře, kteří zrovna nebudou prakticky provádět pokus, budou „suplovat“ děti s jejich možnými otázkami a komentáři. Touto formou se účastníci budou také sami učit hledat co nejvhodnější způsob začlenění „nacvičovaných“ pokusů do vlastní výuky či volnočasových aktivit. Učitelé se v dílnách vystřídají. V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, že se bude stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. Bude zohledňována i jejich nezkušenost s realizací i nejjednodušších přírodovědných pokusů. Vzdělávací program je plně v souladu s cíli RVP PV(zejména tematického okruhu Dítě a svět), a s cíli RVP ZV (hlavně tematických okruhů Neživá příroda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět) i v souladu se záměry rozvoje poznávání a získávání dovedností dětí ve volném čase (zájmové kroužky).Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena