DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Metodika práce asistenta pedagoga - ucelený přehled pro školský management
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:X39-01-16-181
Datum konání:26. března 2018
Čas konání:8.00 - 13.00
Místo konání:NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Bc. Roman Ziegler
Organizační garant::Mgr. Zdeňka Strašíková, zdenka.strasikova@npi.cz, tel.: 475 207 099, 731 503 757
Poplatek:720,- Kč


Komu je program určen

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je určen vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, zejména těm, kde působí nebo bude působit asistent pedagoga. Obsah programu: Nové informace v pojetí práce asistenta pedagoga. Změny v legislativě. Doporučení OECD. Definice pojmu asistent pedagoga a jeho vývoj. Rozdíl role asistenta pedagoga a osobního asistenta. Legislativní rámec pracovní pozice asistenta pedagoga. Kvalifikační předpoklady asistenta pedagoga. Ekonomické zajištění pozice asistenta pedagoga. Zařazení asistenta pedagoga do platové třídy dle katalogu prací. Pracovní náplň asistenta pedagoga. Osobnost asistenta pedagoga, vztah asistenta pedagoga k žákovi, pracovníkům školy a rodičům. Souhlas se zřízením pracovní pozice asistenta pedagoga. Metodické vedení asistenta pedagoga. Další vzdělávání asistenta pedagoga. Vymezení pojmu a charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Integrace a inkluze dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vymezení integrace a inkluze v evropských dokumentech a koncepčních záměrech České republiky. Specifika romského etnika. Terminologie jednotlivých postižení. Didaktické zásady a metody práce. Metodika práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky se zdravotním postižením, s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, s poruchou komunikace a s poruchou autistického spektra. Úskalí práce asistenta pedagoga. Praktické rady. Diskuse.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena