DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Letní škola - výuka cizího jazyka metodou Storyline
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:P58-03-19-181
Datum konání:13. - 17. srpna 2018
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Hannelore Tait,
Mgr. Olga Tenková
Organizační garant::Mgr. Marie Effenberková, marie.effenberkova@npi.cz, tel.: 466 046 145, 775 571 618
Poplatek:7350,- Kč
Poznámka:Podmínkou účasti je zaplacení celého poplatku 45 dní před jeho zahájením.

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií


Popis programu

Pětidenní vzdělávací program, komunikace bude probíhat v angličtině, účastníci si procvičí své komunikační dovednosti, spoluprací s ostatními účastníky vytvoří cizojazyčné prostředí, které bude dostatečně stimulující i bezpečné pro ostatní. Kurz povedou německé lektorky s dlouholetou praxí ve výuce angličtiny jako cizího jazyka na všech stupních škol i při školení učitelů anglického jazyka.

Metoda Storyline má za cíl formovat nejen znalosti a dovednosti, ale i postoje a hodnoty žáků. Během kurzu proto účastníci prožijí situace, kdy budou obhajovat své názory, zamýšlet se nad svými postoji a vnímat pohled druhých ve své skupině nebo mimo ni.

Program kurzu (32 hodin):

První den

9.00 – 10.00   Prezentace účastníků a jejich představení

Warming up – Ice breakers – aktivity vedoucí k seznámení účastníků a nastavení dobré pracovní atmosféry. Účastníci kurzu se navzájem seznámí, vytvoří bezpečné prostředí, odnesou si zásobník aktivit použitelných na začátku práce s novou skupinou pro její stmelení a vytvoření bezpečného prostředí pro výuku.

10.00 – 12.00 Principy moderní výuky cizího jazyka

Účastníci se seznámí s obsahem interaktivní prezentace o efektivitě výuky cizího jazyka, s principy, které musí být při výuce dodrženy. Data z prezentace jsou výsledkem výzkumu, který obě lektorky řešily při práci na EU projektu.

Bude následovat skupinová práce účastníků. Jejich úkolem bude diskutovat a shrnout do ústní prezentace, jaké jsou výzvy při výuce angličtiny v heterogenní skupině (skupina žáků, kteří mají odlišné schopnosti a dovednosti) Výsledky společné práce budou vystaveny v učebně, vyfoceny a uloženy na USB klíč, který účastníci dostanou na konci kurzu.

12.00 přestávka

13.00 – 14.30 Kolika možnými způsoby můžeme prezentovat nové téma

Účastníci budou sdílet své zkušenosti ve skupinách, jakými možnými způsoby prezentují nová témata ve svých třídách. Výsledky diskuse budou vyvěšeny v učebně.

15.00 – 16.30 Epizoda 1 – Seznámení, In the park

1. fáze metody Storyline - seznamování s prostředím příběhu Bom from Bommyland. Účastníci kurzu zažijí na vlastní kůži začátek práce s metodou Storyline ve třídě, jako ji později budou moci prožívat jejich žáci. Prožijí, jak se pracuje s metodou Storyline v počáteční fázi, kdy dochází k evokaci tématu, ke kladení otevřených otázek, k hledání, co žáci o tématu vědí, k motivaci k tématu a k upoutání zájmu žáků.

Druhý den

9.00 – 10.00 Storytelling a jeho využití v heterogenních třídách

Účastníci kurzu budou diskutovat o možnostech využití příběhu při výuce angličtiny v heterogenních skupinách, budou sdílet své zkušenosti, zamýšlet se nad výhodami a úskalími práce s příběhem ve výuce cizího jazyka. Výsledky diskuse budou vystaveny v učebně.

10.00 – 12.00 Epizoda 2 – Postavy, Výroba loutek

 Lektorky seznámí s know-how, jak s žáky rychle, efektivně a prakticky vytvářet jednoduché loutky využitelné při výuce. Účastníci si z kurzu odnesou v elektronické podobě na USB klíči několik šablon na různé typy loutek.

2. fáze metody Storyline – vytváření postav příběhu. Účastníci kurzu budou pokračovat v prožívání výuky metodou Storyline. Vyrobí si své vlastní postavy, za které budou v příběhu vystupovat. Po kurzu si je odvezou domů. Budou pracovat ve skupinách, používat připravený výtvarný materiál, stříhat, lepit, používat různé výtvarné aplikace atd. Po čase určeném na výrobu postav bude následovat představení postav ostatním. Účastníci budou sdílet různé způsoby, jak mohou žáci představit svou postavu, jaké fráze a slovní zásobu k tématu potřebují. Zamyslí se, jaké tematické oblasti mohou při této fázi se svými žáky procvičovat.

12.00 přestávka

13.00 – 14.30 Různé způsoby, jak ve třídě pokračovat s příběhem

 Účastníci se zamyslí nad tím, jakými různými způsoby je možné pokračovat a přecházet od jedné epizody příběhu ke druhé. Seznámí s důležitým principem metody Storyline, a to s dobrovolností a volbou práce žáků při výuce. Metoda Storyline se snaží v žácích rozžehnout, povzbuzovat či udržovat vnitřní motivaci k výuce cizího jazyka. S tím souvisí důležitý princip, kdy učitel žáky vtahuje do plánování práce během výuky.

Proběhne diskuse o výhodách a nevýhodách svobodné volby žáků. Budeme hledat odpovědi na otázky jak pracovat s návrhy žáků, jak žáky učit přebírat zodpovědnost za vlastní učení atd.

15.00 – 16.30 Epizoda 3 – Místo, The next morning…

3. fáze metody Storyline – seznamování se s prostředím příběhu, pokračování v ději příběhu. Účastníci kurzu opět na vlastní kůži zažijí další postup metodou Storyline na konkrétním příběhu Bom from Bommyland. Účastníci dostanou úkol s přesahem do jejich reálného života, s jehož prezentací budou další den ráno začínat. Bude se jednat o skupinovou práci, přípravu prezentace.

Třetí den

9.00 – 10.00 The next morning…

Účastníci kurzu budou ve skupinách prezentovat svou připravenou práci z předešlého dne. Děj příběhu přináší nové prostředí – Ve škole.

10.00 – 12.00 Jak v heterogenní skupině prezentovat novou slovní zásobu

Účastníci kurzu se seznámí s jednoduchými praktickými aktivitami, jakými různými způsoby lze prezentovat ve třídě nová slovíčka a fráze. Seznámí se s nástroji Word bank a Structure bank a budou je prakticky vytvářet a prezentovat je ve třídě. Tyto nástroje budou průběžně během kurzu obohacovány a jejich fotografie uloženy na USB klíč pro každého účastníka. Skupina prožije a vyzkouší si různé didaktické hry vedoucí k upevňování slovní zásoby a gramatických struktur.

12.00 přestávka

13.00 – 14.30 Práce s jazykem

Účastníci prožijí a vyzkouší si na mnoha v praxi snadno využitelných cvičeních, jakými různými způsoby a didaktickými nástroji mohou vyučovat jazykové struktury a nová slovíčka, prakticky na slovní zásobě z tematické oblasti Ve škole. Budou to různá cvičení mluvení, výslovnosti, čtení, psaní, práce s reálnými předměty, s kartičkami slov i obrázků, pohybové aktivity, zábavné postupy vedoucí k snadnému zapamatování slovní zásoby. Každý účastník kurzu si odveze zásobník jednoduchých aktivit vhodných pro výuku nové slovní zásoby.

15.00 – 16.30 metoda Storyline - učebnice a ŠVP

Účastníci se ve skupinách zamyslí, jaká další témata mohou v oblasti Ve škole pokrýt, co všechno lze díky této oblasti v hodinách učit a jak dát výuku metodou Storyline do souladu s konkrétní používanou učebnicí a s obsahem školního vzdělávacího programu. Účastníci kurzu budou sdílet své představy o tom, jak lze jejich konkrétní učebnici skloubit s metodou Storyline.

Čtvrtý den

9.00 – 10.00 Metoda Storyline v inkluzivním prostředí

Účastníci kurzu se zamyslí a vyzkouší, jakými různými způsoby mohou zadat jeden společný vyučovací úkol pro různé skupiny žáků ve třídě podle jejich schopností. Lektorky jsou přesvědčené, že inkluzivní prostředí obohacuje celou třídu a nabídnou široký výběr aktivit, které jsou časově i materiálně nenáročné a podporují u jednotlivých žáků dosahování optimálního maxima podle jejich schopností a dosavadních zkušeností s cizím jazykem.

10.00 – 12.00 Metoda Storyline a prvky tvořivé dramatiky

Účastníci kurzu se seznámí a prožijí, jak lze vhodně a efektivně využít prvky tvořivé dramatiky při výuce cizího jazyka, zejména v heterogenní třídě. Lektorky představí jednotlivé aktivity na praktických etudách. Každý účastník si z kurzu odveze zásobník drobných etud, které lze univerzálně používat při hodinách cizího i mateřského jazyka, při práci s příběhem či jako motivaci nebo prezentaci tématu. Účastníci budou mít možnost si jednotlivé aktivity vyzkoušet.

12.00 přestávka

13.00 – 14.30 Epizoda 4 – Příhody

Účastníci kurzu budou pokračovat v práci metodou Storyline. Děj příběhu bude pokračovat a v určitém bodu se zastaví – účastníci budou ve skupinách předvídat, co se stane v následujících okamžicích. Připraví si pro ostatní prezentaci svého odhadu, jak by se děj mohl dál vyvíjet a použijí k tomu prvky tvořivé dramatiky.

15.00 – 16.30 Metoda Storyline a rozvoj všech 4 základních jazykových dovedností

Účastníci kurzu se ve skupinách zamyslí a budou sdílet své zkušenosti a názory na to, jaké úkoly jsou pro jejich žáky potřebné. Zamyslí se nad principy výuky cizího jazyka pro různě staré žáky, nad tím, jaká cvičení mají v různých etapách převládat. Zamyslí se nad gramatickými strukturami, se kterými se žáci během výuky na konkrétních stupních setkávají. Jaká jsou úskalí při jejich výuce a jak by bylo možné pomocí metody Storyline jejich výuku zefektivnit.

Pátý den

9.00 – 10.00 Epizoda 5 - Vrchol projektu metodou Storyline

Účastníci kurzu prožijí jeden z obvyklých závěrů práce metodou Storyline, a to slavnost. Během slavnosti bude prezentována dosavadní práce skupiny. Účastníci kurzu si prožijí pocity žáků, kteří dlouhodobě pracovali na projektu a mají ho prezentovat a přehlédnout svou dosavadní práci. Vše bude vyfoceno a uloženo na USB klíč, který účastníci dostanou na konci kurzu.

10.00 – 12.00 Historie metody Storyline

Účastníci kurzu se seznámí s historií metody Storyline. Metoda Storyline pochází ze Skotska, vznikla jako nástroj výuky při integraci jednotlivých předmětů do smysluplného celku s přesahem do reálného života žáků. Během tohoto kurzu se soustředíme pouze na výuku angličtiny metodou Storyline. Metoda Storyline se dá snadno využít na I. stupni ZŠ i v kooperativním učitelském prostředí II. stupně ZŠ.

Metoda Storyline je jako stvořená pro výuku v heterogenních skupinách, to znamená v inkluzivním prostředí, kde jednotliví žáci dosahují různých úrovní z důvodu různorodosti svých nadání i dosavadních úspěchů ve vzdělávání.

Struktura metody je založena na práci s příběhem, který mohou žáci sami ovlivňovat a tvořit. Učitel ví, kam směřuje a v závislosti na tom žákům předkládá uzlové body příběhu, kterými zajišťuje dosahování vzdělávacích cílů. Žáci v těchto hranicích tvoří svůj vlastní příběh, pracují ve skupině, vzrůstá u nich emoční pouto k postavám a vnitřní motivace k výuce. Během práce dochází k rozvoji tvořivosti, fantazie, postojů a vztahů v sociální skupině.

12.00 přestávka

13.00 – 14.30 Reflexe kurzu a hodnocení

Účastníci podají zpětnou vazbu na prožitý týden, na užitečnost předaných poznatků a využitelnost metody Storyline ve své praxi. Zhodnotí, jak mohou metodu Storyline ve svých třídách využít. Provedou evaluaci kurzu. Účastníci kurzu zhodnotí, nakolik posílili své jazykové a metodické dovednosti ve výuce anglického jazyka. Bude jim nabídnuta dostupná literatura, přístup k elektronickým materiálům, účast na aktivitách učitelů pracujících metodou Storyline po celém světě. V České republice se metoda Storyline již využívá při výuce globálních a ekologických témat (nezisková organizace NaZemi).

Předané dovednosti budou snadno přenositelné na II. stupeň ZŠ. Stejně tak se dá metoda Storyline využít ve školách, které integrují jednotlivé předměty do projektů a smysluplných celků. Lze ji využít i v zájmových útvarech jako rámec při předávání informací, dovedností, postojů a hodnot. Ve světě je metoda využívána při výuce dospělých, při práci s pracovními kolektivy, při výuce náboženství atd.



Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit