DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Čtyři kroky k inkluzívní škole II/2.3
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z55-03-18-181
Datum konání:26. března 2018 (9.00 - 16.00), 4. dubna 2018 (9.00 - 16.00), 13. dubna 2018(9.00 - 16.00), 18. dubna 2018 (9.00 - 16.00)
Místo konání:NIDV Hradec Králové, Luční 460
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Šárka Šantrochová,
Ing. Alena Čiháková,
Mgr. Barbara Pospíšilová
Organizační garant::Mgr. Markéta Palečková, marketa.paleckova@npi.cz, tel.: 495 514 803, 778 546 754
Poplatek:7100,- Kč
Poznámka:Cena bude kalkulována dle počtu přihlášených účastníků

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
asistenti pedagoga


Popis programu

Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 32 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata seminářů v rámci modulů jsou zacílena na pomoc utvářet ve školách zdravé a důstojné prostředí, v němž je vztah učitel a žák uplatňován a chápán jako vztah partnerů. Obsahy modulů jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí v daných tématech/dovednostech a na využívání efektivních vyučovacích metod uplatňovaných ve výuce heterogenních skupin žáků. Bude rovněž posílena participace pedagogických pracovníků na vytváření strategie školy v oblasti podpory daných témat napříč vyučovacími předměty.
Dále jsou témata v jednotlivých modulech zaměřena na  pedagogickou i profesní zdatnost, sociální kompetence, schopnost lépe komunikovat, rozvíjet kreativitu a rovněž rozšiřovat informovanost o moderních metodách efektivní práce učitelů i o nových nástrojích pro jejich práci a zvládání nových výzev v době zavádění společného vzdělávání.
Obsah modulárního vzdělávacího programu je založen na hlubším průniku do jednotlivých témat, vzájemné výměně zkušeností, reflexi praxe a metodické podpoře práce pedagogů.
Účast předpokládá aktivní zapojení účastníků, kteří budou mít příležitost některé z aktivit sami vyzkoušet.
Součástí jednotlivých seminářů budou informace o dostupných materiálech k dané tematice a o literatuře k dalšímu samostudiu.

Vzdělávací program se skládá ze čtyř povinných modulů - jednodílných či vícedílných seminářů, každý seminář je v dotaci 8 vyučovacích hodin a může být realizován i ve více než čtyřech dnech:

Modul 1 - Žák s potřebou podpůrných opatření

Vzdělávací program je zaměřen na základní teoretické poznatky z oblasti speciálně pedagogických věd, ale zejména na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v základních školách ovládat k zajištění optimálních podmínek pro rozvoj žáků se zdravotním postižením v rámci společného vzdělávání. Dílčí témata semináře:
Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ č. 82/2015Sb a související prováděcí vyhlášky).
Základní charakteristika žáka s potřebou podpůrných opatření z důvodu zdravotního či sociálního znevýhodnění.
Možnosti vzdělávání žáků s konkrétním znevýhodněním a z něj vyplývajících speciálních vzdělávacích potřeb v ZŠ (úprava prostředí a organizace vzdělávání, vhodné metody a formy práce, možnosti úprav obsahu vzdělávání, hodnocení  žáků, pomůcky, podpora třídního klimatu, sociální a zdravotní podpora).
Identifikace, realizace a vyhodnocení podpůrných opatření v I. stupni podpory – role školy a jejího školního poradenského pracoviště.
Postup školy při realizaci podpůrných opatření 2.- 5. stupně.  Součástí semináře budou informace o dostupných materiálech k dané tématice.

 

Mgr. Kropíková Marika, , Mgr. Hartmanová Jana, Mgr. Svobodová Dana, Mgr. Lindauer Václav Bartoloměj

 

Modul 2 – Učební typy a styly, motivace, činnosti a metody ve vyučování

Program semináře ukazuje, s jakými možnými obecnými typy dětí může učitel nejčastěji počítat a pomůže učitelům odhalit učební styl žáků a pomoci jim s diagnostikou, jak se nejefektivněji učit. Seminář proto pracuje se základními tématy: Hmatový a pohybový styl. Vizuální a auditivní styl.
Učitel by měl vědět, k jakému typu patří žák – učí se lépe pomocí zraku, sluchu, nebo mu při studiu vyhovuje pohyb a hry. Pokud odhalí nejlepší způsob učení, je na správné cestě k tomu, pomoci žákům zapamatovat si a vstřebat data s co nejmenší námahou a s vysokou efektivitou.
Dále seminář řeší motivaci jako proces podněcování k aktuálnímu způsobu a směru chování je spojována s aspektem dynamiky, podněty se pak hledají buď ve struktuře osobnosti, nebo ve vnějším prostředí. Motiv se chová jako katalyzátor prožitků a chování subjektu.
Pracuje se se základními psychologickými termíny: Pud - vrozená pohnutka činnosti, označení pro energii nebo cílenou činnost až nutkání. Zájem - získaný motiv, který se projevuje kladným vztahem člověka k předmětům nebo činnostem, které ho upoutávají po stránce poznávací nebo citové. Vyhraněný zájem – záliba. Aspirace (ambice, ctižádost) - snaha o sebeuplatnění, vyniknutí. Cíl - uvědomělý směr aktivity. Ideály - jsou vzorové cíle. Zvyk - tendence vykonávat za určitých okolností určitou činnost.

V poslední části jsou představeny nové trendy ve výuce aplikovatelné do různých předmětů a praktické cesty, jak k nim dojít. Obsah se zaměřuje na ukázání a rozlišení jednotlivých složek vyučovací hodiny v tradičním a novém pojetí didaktiky, ukázání možnosti jak řídit změnu k efektivnímu vzdělávání ve smyslu atributů nového učení. Témata: Úkoly a poslání školy se mění. Vzájemná spolupráce dětí při učení. Podmínky efektivního učení. Vytváření bezpečného klimatu ve třídě. Od hodnocení k sebehodnocení. Informace o moderních metodách efektivní práce učitele. Rozbor vyučovacích hodin z hlediska moderní didaktiky jako prostředku vyhledávání cest k efektivní výuce a k efektivnímu vzdělávání.
Pracuje se aktivními, zážitkovými metodami, vedoucími k osvojení dovedností okamžitě použitelných v praxi. Seminář je možno doplnit příklady dobré praxe, videoukázkami a dalším metodickým materiálem.

 

Mgr. Glösslová Šárka, Mgr. et Mgr. Jašková Vendula

 

Modul 3 - Hodnocení a evaluace, práce s chybou

Úvod směřuje k seznámení se základními problémy v oblasti evaluace, autoevaluace a monitorování kvality vzdělávání, které je poskytováno žákům.
Ukazuje, jak začleňovat evaluaci a monitoring do svých plánů, formulovat kritéria a používat nástroje pro efektivní zjišťování potřebných informací.
Témata: Hodnocení kvality a evaluační nástroje pro evaluaci. Očekávání v budoucnu. Role učitele v evaluačních procesech. Hodnocení vizí a cílů uvnitř školy. Příklady možných řešení. Cíle, smysl a obsah autoevaluace. Systém autoevaluačních procesů ve škole. Způsoby vytvoření evaluačních kritérií a následných evaluačních nástrojů. Sebehodnocení učitele, žáků. Formulace nástrojů. Analýza práce učitele – sebereflexe. Nácvik autoevaluace. Seminář bude veden v duchu - evaluace není hrozba, ale je to posun vpřed směřující k vytváření příznivého sociálního, emocionálního i pracovního klimatu.

Další část se zabývá chybou jako fenoménem – měřítkem úspěchu či neúspěchu. Žáci nesmí být za chyby trestáni nebo za ně záporně hodnoceni, ale mají jim být ukazatelem toho, co ještě je třeba procvičit či zopakovat. Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a hlavně jako široký zdroj nových poznatků.
Seminář pracuje s různými formami kontroly chyb: Kontrola chyb porovnáním vlastní práce s předlohami. Mechanická kontrola chyb pomocí smyslového materiálu. Kontrola chyby pomocí zdokonalené činnosti opakujícím cvičením a dalšími.
Seminář napomáhá budování bezpečného prostředí pro žáky a jejich vyučování.

 

Mgr. Svobodová Dana, Mgr. Forýtková Dana

 

Modul 4 - Pedagogická diagnostika a IVP

Úvodní část se zaměřuje na objasnění podstaty pojetí pedagogické diagnostiky, jejího významu a základních pojmů. Zabývá se komplexním přístupem k diagnostice, s jejím členěním, průběhem, podmínkami, výsledky a možnostmi využití v praxi, včetně vhodného použití diagnostických metod.
Představeny jsou poznatky z oblasti pedagogické diagnostiky podle zaměření - diagnostika rozumových schopností a vědomostí, motoriky a grafomotoriky, školní zralosti, sociability a citové oblasti, diagnostika laterality, vývoje řeči a verbálních schopností, zrakového a sluchového vnímání.
Témata: Edukační proces versus pedagogická diagnostika. Metody pedagogické diagnostiky v práci učitele. Pedagogické pozorování a jeho druhy. Faktory ovlivňující objektivitu pozorování. Systémy standardizovaného pozorování. Rozhovor. Ústní zkouška. Didaktické testy. Metody vyhodnocování a interpretace diagnostických šetření. Autodiagnostika a autoreflexe v práci učitele. Diagnostika vědomostí a dovedností žáků.

Další část se zaměřuje na proces vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP) v krocích: Cílová skupina dětí a žáků vzdělávaných dle IVP. Podmínky vzdělávání dle IVP ze strany žáka a jeho rodiny,  školy i poradenského zařízení. Rozbor podkladů nutných k aplikaci IVP ve vzdělávacím procesu.
Účastníci vyhotoví i modelové IVP s aplikací nabytých poznatků na základě analýzy případu a jejich zdůvodnění včetně kompletní formulace a návrh dalšího postupu.

 

Mgr. Hartmanová Jana, Mgr. Glösslová ŠárkaNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena