DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Zacházení s desinfekčními, čistícími, odmašťovacími prostředky a s dalšími chemickými látkami ve školách
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-22652/2017-1-929
Číslo programu:C20-01-13-181
Datum konání:20. února 2018
Čas konání:8.30 - 14.00
Místo konání:NIDV České Budějovice, Hlinsko 49
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Vilém Koutník, CSc.,
Mgr. Libuše Černá
Organizační garant::Mgr. Eva Kopúnová, kopunova@nidv.cz, tel.: 387 699 019, 775 571 636
Poplatek:600,- Kč


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

V současné době platí nová klasifikace nebezpečných vlastností drogistického sortimentu využívaného v provozu školy, chemikálií (CHLAS) provázejících výuku řady předmětů. Současně jsou v účinností právní předpisy vztahujících se k této tématice. Je nezbytné tuto povinnost plně aplikovat ve školské praxi. Oblast zahrnuje práce v odborných učebnách, chemických laboratořích včetně výuky- týká se pedagogické části, rovněž tak zahrnuje nepedagogickou část- zejm. údržbu, úklid, práce ve školní jídelně apod. Nutno upozornit rovněž na aplikaci přípravků na ochranu rostlin - POR (pesticidů), zejm. herbicidů k ošetření ploch proti prorůstání plevelů či vegetace a fungicidů používaných proti plísním.
Je nutné znát právní oporu pro používání zákonné terminologie a nomenklatury nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků a současně je nezbytné znát pravidla pro používání uvedených prostředků ve školách. Dále jaké jsou nejnovější pohledy na působeních chemických látek a přípravků na lidské zdraví a na životní prostředí.
V tomto smyslu je třeba učinit kroky:
*jaká opatření realizovat ve škole z důvodu předejít mimořádné události a současně být připraven pro kontrolní činnost zejména ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví,
*jaká dokumentace je ve škole nezbytná,
*jak a jaké informace poskytnout zaměstnancům, žákům, rodičům.
V současné době neexistuje dokument (metodický pokyn či jednoduchá směrnice), který by tuto oblast řešil a vytvořil školám základní předpoklad pro orientaci v této problematice. Přitom jde o významné, praktické téma, které by mělo být ve školách přeneseno na zaměstnance, žáky či studenty. V důsledku se neřeší pouze problematika výuky chemie, ale zejména problematika života ve školách (drogistický sortiment- čistící, desinfekční, odmašťovací prostředky, ředidla, nátěrové hmoty, hnojiva, pesticidy a další). V případě nerespektování pravidel pro zacházení s chemickými látkami a přípravky může dojít k mimořádné události.
Aplikace příslušných právních předpisů:
* z.č. 561/2004 Sb. v platném znění /školský zákon/,
* z.č. 350/2011 Sb v platném znění /zák.o chemických látkách a chemických směsích/,
* z.č. 258/2000 Sb v platném znění /zák.o ochraně veřejného zdraví/,
* z.č. 326/2004 Sb v platném znění /zák.o rostlinolékařské péči/,
* nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH,
* nařízení (ES) 1272/2008 CLP /o klasifikaci, označování a balení látek a směsí/,
* zákoníku práce,
* souvisejících zákonů a prováděcích předpisů
je nutným předpokladem pro dodržování bezpečnosti a hygieny ve školské praxi.

Následující opatření jsou navrhována pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a školská zařízení.
Vzdělávací program „Povinnosti ředitele školy v oblasti zacházení s CHLAS ve školách“ je takto členěn:
I. Nebezpečné vlastnosti chemických látek a přípravků (CHLAS), POR
-opora v právních normách (co neopomenout),
-informace o vlastnostech CHLAS (rozdělení, piktogramy, věty, slova, bezpečnostní listy),
-dokumentace k této tématice,
-dopady na lidské zdraví a životní prostředí,
-aplikace této tématiky do výuky, přenos informací na žáky, příp. rodiče.

II. Organizační opatření
-předpoklady pro bezpečnost práce s CHLAS a POR - spolupráce s orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS) a z toho vyplývající výstupy,
-zacházení s CHLAS, POR a jejich evidence.

III. Personální zajištění
-odborná způsobilost, odborně způsobilé osoby,
-další osoby zacházející s POR a CHLAS,
-školení osob (kdo, koho, obsah), vybavení OOPP,
-interní zajištění, externí řešení.

IV. Vnitřní předpisy a nutná dokumentace
-bezpečnostní, hygienické, organizační předpisy,
-směrnice /pokyn/ ředitele školy, šk. zařízení,
-směrnice /řády/ pro laboratoře, sklady,
-pozor na nebezpečné odpady.

V. Další doporučení
-tématiku zapracovat do vybraných předmětů- cenné informace pro žáky,
-apelovat na osobní odpovědnost jedinců- ochrana zdraví sebe, dalších osob a životního prostředí,
-nezbytnost aktualizace tématiky- novely právních norem,
-dnes jsou více nebezpečné CHLAS a POR inhalačního a dermálního působení= mýty.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena