DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 15. a 23. 1., 12. a 19. 2.2018, / PROGRAM OBSAZEN ! Otevřen znovu - viz níže
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z40-02-22-172
Datum konání:15. a 23 ledna, 12. a 19. února 2018, 9.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Brno, Křížová 22
Počet hodin:28 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Ludmila Šprachtová,
Mgr.et Mgr. Kateřina Kolářová,
PaedDr. Jana Svobodová
Organizační garant:Mgr. Lada Drimlová, drimlova@nidv.cz, tel.: 543 541 268, 773 593 861
Poplatek:3200,- Kč
Poznámka:15. a 23 ledna, 12. a 19. února 2018, 9.00 - 16.30 program je vhodný pro šablony

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé MŠ
ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je určen především předškolním pedagogům, může být vhodný i pro další pracovníky, kteří se věnují institucionální výchově a péči dětí raného věku. Zaměřuje se na problematiku osobnostně orientované výchovy a vzdělávání dvouletých děti především v mateřské škole a další související aspekty pro zajištění institucionální péče o dvouleté děti. Program v délce 28 hodin je rozdělen do 4 modulů:
1/MODUL: Úvod do problematiky vzdělávání dvouletých děti v MŠ (6hod.)- Zaměříme se na důležité aspekty zařazení dětí od dvou let do mateřské školy, dále na historický vývoj institucí pro děti raného věku a  legislativní možnosti, zkušenosti ze zahraničí, charakteristiku a specifika současných rodin s malými dětmi. Bude kladena pozornost na možnosti péče a vzdělávání, výchovy dětí raného věku v ČR,  zařazení těchto dětí do mateřské školy, kompetence pedagoga v oblasti specifik práce s dvouletými dětmi. V závěru tohoto modulu bude dán prostor k diskusi.
(Lektoři: Opravilová, Šprachtová, Kropáčková, Splavcová, Loudová, Stralczynská)

2/MODUL: Osobnostně sociální rozvoj dítěte (6hod.) – Modul se zabývá tématem vývojové psychologie a specifiky raného věku dítěte. Pozornost bude věnována oblasti psychomotorického vývoje dítěte raného věku:
• Tělesný, pohybový vývoj
• Kognitivní vývoj
• Emocionální vývoj
• Sociální vývoj (socializace)
• Potřeby, návyky a zdokonalování
• Vývoj myšlení, řečových schopností
V závěru modulu bude dán prostor k závěrečné diskusi.
(Lektoři:   J. Svobodová, J.Halda, M. Kaslová, J.Bučková, M. Křivková)

3/MODUL: Podmínky vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole (8hod.) – Obsah modulu bude cílen na  problematiku souladu s podmínkami v RVP PV: personální zajištění, organizační řízení, spolupráci v týmu, finanční zajištění, počet děti ve skupině, organizační podmínky, režim dne, specifické věcné podmínky, vybavení třídy, možnosti zařazení dvouletých dětí do mateřské školy formou integrace do třídy dětí homogenně či heterogenně uspořádané (výhody, rizika). Prostor bude věnován ukázkám a podmínkám pro hru dvouletých dětí a podpora volné hry. Dále se budeme zabývat naplňováním principů RPV PV. Důraz bude kladen na adaptační proces, formy aktivní spolupráce mateřské školy s rodiči, příklady dobré praxe. Další část se budeme věnovat také otázkám rodinné a sociální politiky. Bude dán prostor k závěrečné diskusi. (Lektoři: Splavcová, Kropáčková, Bučková)
 4/ MODUL: Metody a formy práce ve vzdělávacích oblastech (8hod.) – Náplní tohoto modulu budou konkrétní vzdělávací činnosti vhodné pro děti raného věku včetně propojení se staršími dětmi (hudební, výtvarné, pohybové, dramatické) s využitím situačního a prožitkového učení. Bude dán prostor pro praktické ukázky vybraných herních aktivit pro děti (praktická realizace ve dvojicích, ve skupině účastníků, přímá reflexe a sebereflexe). Rovněž budou doporučené komunikační dovednosti ke spolupráci s rodiči, včetně praktických ukázek. Účastníci získají doporučení námětových her, metodických postupů, vhodných didaktických pomůcek, odborné a dětské literatury. Proběhne výměna vlastních zkušeností jednotlivých účastníků, diskuse.
(Lektoři: Kaslová, Mouchová, Šandová, Křížová, Kropáčková, Splavcová)Doporučená literatura a další informační zdroje

 

Splavcová Hana, Kropáčková Jana: Vzdělávání dětí od dvou let v MŠNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena