DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:L05-02-18-181
Datum konání:15. února, 13. a 20. března, 18. a 25. dubna a 30. května 2018, vždy 9.00 - 15.00 hod.
Místo konání:NIDV Hradec Králové, Luční 460
Počet hodin:67 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jana Grancová, DiS.,
Mgr. Iva Doudová,
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.,
Mgr. Iva Škaloudová,
Lektoři NIDV
Organizační garant::Bc. Andrea Černá, cerna.a@nidv.cz, tel.: 495 514 803, 775 349 656
Poplatek:5900,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ


Popis programu

Vzdělávací program je určen pro budoucí logopedické asistenty, kteří získali pedagogické vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14 712/2009 – 61 a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků přípravných tříd základních škol. Absolvent získá odbornou způsobilost vykonávat činnosti logopedického asistenta dle Čl. IV písmene c). Účastník bude do kurzu přijat za předpokladu, že jeho řeč nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti, viz. MŠMT Standard kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci.

Modul č. 1
Systém logopedické péče
Modul uvede pedagogy rámcově do systému logopedické péče v ČR - charakteristika oboru speciální pedagogika, její členění na jednotlivé pedie dle druhu postižení, logopedie jako obor, její význam, uplatnění logopedických pracovníků v praxi, systém logopedické péče v ČR (logopedická péče ve zdravotnictví, logopedická péče ve školství), mezirezortní spolupráce. Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče
ve školství – význam logopedické péče ve školství, pozice logopedických pracovníků (logoped, logopedický asistent), kompetence a spolupráce logopedických pracovníků
ve školství. Systém podpůrných opatření ve školství. Postavení a činnost školských poradenských zařízení v oblasti logopedie. Zakotvení logopedické péče v systému vzdělávacích programů (RVP, ŠVP, IVP).
2 hodiny
Modul č. 2
Úvod do ontogenetického vývoje řeči
Lidská řeč, jazyk. Etapy ontogenetického vývoje řeči, proces osvojování řeči a jazyka, vývoj v raném, předškolním a mladším školním věku z hlediska jazykových rovin. Souvztažnost rozvoje řeči s myšlením, motorikou, sluchovou diferenciací, zrakovou diferenciací a percepcí. Úskalí řečového vývoje od narození do 6 -7 let věku. Koncept podpory rozvoje správné výslovnosti a řečového projevu dítěte, pedagogické zásady.
Vhled do anatomie mluvních orgánů. Hlasová hygiena, zásady hlasové hygieny.
Základní charakteristika českých hlásek.
8 hodin

Modul č. 3
Fyziologický a narušený vývoj řeči 
Modul se zabývá následujícími tématy:
Základní charakteristika narušené komunikační schopnosti, členění vad řeči, nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti, vhled do nejčastěji se vyskytujících logopedických diagnóz: Dyslalie, poruchy plynulosti řeči, specificky narušený vývoj řeči - vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči, aj. – terminologické vymezení, příčiny vzniku, projevy v řeči, důsledky, prevence a pedagogické přístupy k dětem s narušenou komunikační schopností, podpůrné služby, vytváření inkluzívního prostředí třídy, spolupráce se školským poradenským zařízením, s rodiči, mezirezortní spolupráce. 
Orientační logopedické vyšetření (dále jen OLV) jako součást pedagogické diagnostiky, logopedická depistáž. Účastníci budou uvedeni do problematiky OLV – cíl, struktura, využití, které se zaměřuje na oslabení dílčích funkcí v řečovém vývoji. V rámci OLV se provádí orientační sluchová zkouška, zjišťuje se úroveň fonematického slyšení, motorika mluvidel, P-L orientace, rozumění řeči, výslovnost, artikulační obratnost.
Další část je zaměřena na práci s dítětem s NKS – logopedický deník, sluchové hry, dechová cvičení, práce s pomůckami, cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukce a dramatizace pohádky, doporučení metodických materiálů.
Organizace primární logopedické prevence v činnosti školy a povinná dokumentace.
9 hodin

Modul č. 4
Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči
1.část : Rozvoj komunikačních schopností a jazykových dovedností v pedagogické praxi
Praktická metodologie, která je specifikována pro usnadnění pedagogického působení
v oblasti rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností dětí předškolního věku, stimulační programy podpory rozvoje komunikačních schopností ve složce obsahové, zvukové, gramatické, pragmatické, metody a postupy rozvíjení vnímání a rozlišování zvuků, fonémů, rytmu.  Modul je členěn do dvou bloků:
 I. BLOK- obsahuje kolektivní činnosti: ukázky, náměty pro jazykové chvilky, dechová cvičení, sluchové hry - rozvíjení fonematického sluchu, cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel podle metodiky (praktický nácvik).
6 hodin
II. BLOK obsahuje individuální činnosti, pedagogická intervence u jedince s poruchou řeči, logopedická prevence - zásobník říkadel, her, rozvoj slovní zásoby. Jsou efektivně zařazeny příklady dobré praxe se zaměřením na nové pomůcky a metodické materiály s adresářem. Součástí jsou říkadla a hry pro jednotlivé oblasti výchovy řeči, inspirace konkrétních činností pro oddíl Jazyk a řeč v RVP.
6 hodin celkem - 12 hodin
2. část: Společná výchova řeči dětí a rodičů
Obsah je zaměřen na společnou výchovu řeči dětí předškolního a mladšího školního věku a jejich rodičů. Součástí jsou praktické a osvědčené náměty a postupy jak nenásilně včleňovat rodiče do spolupráce při výchově řeči jejich dětí. Důraz bude kladen na sluchové hry, dechová cvičení - práce s pomůckami, gymnastika mluvidel, cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukce a dramatizace pohádky, doporučení metodických materiálů. Získané poznatky a dovednosti si účastníci prakticky vyzkouší. Během modulu proběhne praktická ukázka práce s dětmi – Spolupráce s rodinou - záznam práce dětí s rodiči pod vedením učitelky (20 minutový záznam na DVD).
 6 hodin
Grafomotorika. Důležitou součástí obsahu jsou metody a postupy rozvíjení souvztažných funkcí hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, vnímání a rozlišování zvuků, fonémů, rytmu, prostorové a časové orientace, orientace v tělesném schématu. Tato část bude orientována na stimulaci a praktické ukázky konkrétních aktivit. Lektor poukáže na důležitost diagnostiky a zdůrazní potřebu pracovat s dítětem na úrovni, kde se v daný moment nachází a tím nastavit efektivní péči.
 6 hodin
Modul č. 4 ( 1. a 2. část ) celkem 24 hodin

Modul č. 5
Pedagogická praxe
Během praxe využijí účastníci vědomosti a dovednosti získané v teoretické části vzdělávacího programu pro přímou práci s dětmi a o vykonávané praxi si povedou záznamy. Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují závěrečnou práci na téma jazyková chvilka, rozsah minimálně 3-5 normostran, vyhodnocují určeni lektoři).
20 hodin

Závěrečný hodnotící seminář
Shrnutí poznatků ze všech modulů vzdělávacího programu formou kolokvia, sdílení a zhodnocení postřehů z pedagogické praxe a představení závěrečných prácí účastníků za účasti lektorů programu. Předání Osvědčení.
4  hodin
Celkem 67 hodin, z toho 43 hodin přímé výuky formou přednášek a seminářů, 20 hodin pedagogické praxe, 4 hodiny závěrečný hodnotící seminář.

 

 

 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

Účastník bude do kurzu přijat za předpokladu, že jeho řeč nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti, viz. MŠMT Standard kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena