DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Čtyři kroky k inkluzívní škole
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z55-03-21-181
Datum konání:14., 15., 16. února 2018, 8.30 - 16.30
Místo konání:NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Marika Kropíková
Organizační garant:PhDr. Milena Pítrová, pitrova@nidv.cz, tel.: , 731 503 726
Poplatek:3360,- Kč
Poznámka:Pro nemoc lektora změněn termín

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen
Popis programu

Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 32 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata seminářů v rámci modulů jsou zacílena na pomoc utvářet ve školách zdravé a důstojné prostředí, v němž je vztah učitel a žák uplatňován a chápán jako vztah partnerů. Obsahy modulů jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí v daných tématech/dovednostech a na využívání efektivních vyučovacích metod uplatňovaných ve výuce heterogenních skupin žáků. 
Dále jsou témata v jednotlivých modulech zaměřena na  pedagogickou i profesní zdatnost, sociální kompetence, schopnost lépe komunikovat, rozvíjet kreativitu a rovněž rozšiřovat informovanost o moderních metodách efektivní práce učitelů i o nových nástrojích pro jejich práci a zvládání nových výzev v době zavádění společného vzdělávání.
Obsah modulárního vzdělávacího programu je založen na hlubším průniku do jednotlivých témat, vzájemné výměně zkušeností, reflexi praxe a metodické podpoře práce pedagogů.

Modul  - Žák s potřebou podpůrných opatření 

Vzdělávací program je zaměřen na základní teoretické poznatky z oblasti speciálně pedagogických věd, ale zejména na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v základních školách ovládat k zajištění optimálních podmínek pro rozvoj žáků se zdravotním postižením v rámci společného vzdělávání. Dílčí témata semináře:
Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ č. 82/2015Sb a související prováděcí vyhlášky).
Základní charakteristika žáka s potřebou podpůrných opatření z důvodu zdravotního či sociálního znevýhodnění.
Možnosti vzdělávání žáků s konkrétním znevýhodněním a z něj vyplývajících speciálních vzdělávacích potřeb v ZŠ (úprava prostředí a organizace vzdělávání, vhodné metody a formy práce, možnosti úprav obsahu vzdělávání, hodnocení  žáků, pomůcky, podpora třídního klimatu, sociální a zdravotní podpora).
Identifikace, realizace a vyhodnocení podpůrných opatření v I. stupni podpory – role školy a jejího školního poradenského pracoviště.
Postup školy při realizaci podpůrných opatření 2.- 5. stupně.  Součástí semináře budou informace o dostupných materiálech k dané tématice.

Modul  Učební typy a styly, motivace, činnosti a metody ve vyučování )

Program semináře ukazuje, s jakými možnými obecnými typy dětí může učitel nejčastěji počítat a pomůže učitelům odhalit učební styl žáků a pomoci jim s diagnostikou, jak se nejefektivněji učit. Seminář proto pracuje se základními tématy: Hmatový a pohybový styl. Vizuální a auditivní styl.
Učitel by měl vědět, k jakému typu patří žák – učí se lépe pomocí zraku, sluchu, nebo mu při studiu vyhovuje pohyb a hry. Pokud odhalí nejlepší způsob učení, je na správné cestě k tomu, pomoci žákům zapamatovat si a vstřebat data s co nejmenší námahou a s vysokou efektivitou.

Témata: Úkoly a poslání školy se mění. Vzájemná spolupráce dětí při učení. Podmínky efektivního učení. Vytváření bezpečného klimatu ve třídě. Od hodnocení k sebehodnocení. Informace o moderních metodách efektivní práce učitele.  materiálem.

Modul  - Hodnocení a evaluace, práce s chybou 

Úvod směřuje k seznámení se základními problémy v oblasti evaluace, autoevaluace a monitorování kvality vzdělávání, které je poskytováno žákům.
Ukazuje, jak začleňovat evaluaci a monitoring do svých plánů, formulovat kritéria a používat nástroje pro efektivní zjišťování potřebných informací.
Témata: Hodnocení kvality a evaluační nástroje pro evaluaci. Očekávání v budoucnu. Role učitele v evaluačních procesech. Hodnocení vizí a cílů uvnitř školy. Příklady možných řešení. Cíle, smysl a obsah autoevaluace. Systém autoevaluačních procesů ve škole. Způsoby vytvoření evaluačních kritérií a následných evaluačních nástrojů. Sebehodnocení učitele, žáků. Formulace nástrojů. Analýza práce učitele – sebereflexe. Nácvik autoevaluace. Seminář bude veden v duchu - evaluace není hrozba, ale je to posun vpřed směřující k vytváření příznivého sociálního, emocionálního i pracovního klimatu.

Další část se zabývá chybou jako fenoménem – měřítkem úspěchu či neúspěchu. Žáci nesmí být za chyby trestáni nebo za ně záporně hodnoceni, ale mají jim být ukazatelem toho, co ještě je třeba procvičit či zopakovat. Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a hlavně jako široký zdroj nových poznatků.

Modul  - Pedagogická diagnostika a IVP 

se zaměřuje na objasnění podstaty pojetí pedagogické diagnostiky, jejího významu a základních pojmů. Zabývá se komplexním přístupem k diagnostice, s jejím členěním, průběhem, podmínkami, výsledky a možnostmi využití v praxi, včetně vhodného použití diagnostických metod.
Další část se zaměřuje na proces vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP) v krocích: Cílová skupina dětí a žáků vzdělávaných dle IVP. Podmínky vzdělávání dle IVP ze strany žáka a jeho rodiny,  školy i poradenského zařízení. Rozbor podkladů nutných k aplikaci IVP ve vzdělávacím procesu.
Účastníci vyhotoví i modelové IVP s aplikací nabytých poznatků na základě analýzy případu a jejich zdůvodnění včetně kompletní formulace a návrh dalšího postupu.

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena