DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Čtyři kroky k inkluzívní škole Valašské Meziříčí
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:A28-03-23-181-02
Datum konání:12. února 2018, 22. března 2018 od 13 hod., dále bude upřesněno
Místo konání:Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Simona Bělohlávková,
Mgr. Lenka Opravilová,
Mgr. Marika Kropíková
Organizační garant:Mgr. Blanka Holešová, holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, 775 571 634
Poplatek:3500,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové


Popis programu

Jedná se o nedělitelný vzdělávací program s časovou dotací 32 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata vycházejí z platné legislativy a z prakticky ověřených zkušeností lektorek v prostředí školy, která pracuje již mnoho let v duchu společného vzdělávání. Program je rozčleněn do čtyř kroků, které jsou zacíleny na pomoc utvářet ve školách zdravé a důstojné prostředí pro výuku všech žáků a které se též zaměřují na problematiku rodiny žáka, jeho prostředí i primární prevenci. Obsahy částí programu jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí v daných tématech a s nimi spojených dovednostech pedagogů.

 

Program může být realizován po sobě jdoucích čtyřech dnech nebo s časovým odstupem nebo i pobytovou formou či jako program na objednávku pro konkrétní školu (realizace možná 4x8 nebo 8x4 hodiny a podobně). Součástí jednotlivých seminářů budou informace o dostupných materiálech k dané tématice a o literatuře k dalšímu samostudiu.

 

„První krok“ (8 hodin)

Vhled do problematiky Společného vzdělávání

Úvod a základní pojmy, integrace, inkluze, segregace, škola a školské zařízení, Základní škola a Základní škola speciální, rozdíl ve vzdělávání žáků v běžné a speciální třídě, žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), žák s nadáním a mimořádným nadáním, podpůrná opatření – členění do stupňů.

Legislativní rámec pro „Společné vzdělávání“

Novela školského zákona č. 82/2015 Sb., (§16, 17, 18, 19), Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, legislativa v praktických příkladech – jednotlivé paragrafy, znalost novely a vyhlášky přináší finanční prostředky, nezbytná dokumentace žáka se SVP pro případnou kontrolu, rozdíly v informovaném souhlasu pro žáka v běžné a speciální třídě, pravidla spolupráce se zákonnými zástupci a ostatními partnery.

Třístupňový model péče o žáka

Pedagogická diagnostika, individualizace výuky, spolupráce se školním poradenským pracovištěm a zákonným zástupcem.

Plán pedagogické podpory (PLPP)

Význam PLPP, důvody k jeho vytvoření, náležitosti, zpracování a vyhodnocení, podoba PLPP – souvislost s problematikou SVP, učitel x rodič x školní poradenské pracoviště (ŠPP – výchovný poradce, metodik prevence), spolupráce všech pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na vzdělávání a výchově žáků.

Individuální vzdělávací plán (IVP)

Náležitosti a zpracování IVP, vyhodnocování IVP, spolupráce všech zúčastněných stran.

Podpůrná opatření v praxi (PO)

Členění do stupňů – praktické příklady, organizace vzdělávání při poskytování podpůrných opatření, pedagogická intervence, zařazení předmětu speciálně pedagogické péče (PSPP), možnosti výuky, zařazení do učebního plánu, využití disponibilních hodin, reedukační skupina – hodnocení žáka z předmětu speciálně pedagogické péče, úprava výstupů v rámci PO – minimální doporučená úroveň, personální podpůrné opatření, kompenzační a speciální pomůcky, speciální učebnice, žák se SVP - rozdíl výuky v běžné a speciální třídě (BT, ST), výuka žáků z různých ročníků, hodnocení žáka – klasifikační řád, zpráva a doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), výkaznictví – školní matrika a výkazy.

 

„Druhý krok“ (8 hodin)

Úvod do poradenské činnosti

Základní pojmy – ŠPP, ŠPZ, PPP, SPC, OSPOD, poradenské služby ve školství, pravidla pro spolupráci rodiny a školy – dodržování důstojnosti pro žáka, zákonného zástupce, a pedagoga, ochrana osobních údajů.

Školní poradenské pracoviště

Rozdělení kompetencí a pravomocí, stanovení náplní práce (výchovný poradce, metodik prevence…), poradenské rozhovory, žák se SVP, mimořádně nadaný žák, neúspěšnost v učení, problémy v chování žáka, role škol v oblasti kariérového poradenství, možnosti dalšího vzdělávání po ukončení povinné školní docházky.

Spolupráce se zákonným zástupcem

Dodržování pravidel nastavených vnitřními směrnicemi, respekt a tolerance všech zúčastněných stran při jednání, důležité podklady pro jednání – uchování dokumentace s podpisy zúčastněných, komunikace s ohledem na zdravotní stav a sociální status.

Spolupráce se ŠPZ

Dokumenty – doporučení, zpráva, komunikace s poradenským zařízením, vyhodnocení IVP – kontrola, metodická podpora, revize v zájmu žáka.

Dokumenty ke Společnému vzdělávání

Vnitřní směrnice, školní matrika, dokumentace (PLPP, IVP, informovaný souhlas, doporučení), zpráva – klinický psycholog, pediatr, odborný lékař, žádosti zákonného zástupce a rozhodnutí ředitele školy.

Personální podpůrná opatření – Asistent pedagoga

Legislativní rámec, odborná způsobilost, kvalifikace, vzdělání, vymezení funkce, kritéria při výběru asistenta pedagoga – běžná třída, speciální třída, doporučení ŠPZ - AP §5, AP §18, osobní asistent, kompetence získané vzděláním, náplň práce, výchovná problematika, spolupráce s učitelem při přípravě na výuku a ve vyučovací hodině, jejich společný cíl, spolupráce na vytváření IVP, plánování a dodržování pravidel, metodické vedení - ředitel školy, ŠPP, pedagog, spolupráce s rodiči,  rizika v práci APOD.

 

„Třetí krok“ (8 hodin)

Postoj společnosti a žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Předsudky, handicap podle druhu, rodina a škola, vztahy mezi žáky, formování jejich chování vůči spolužákům s handicapem, využití etické výchovy, školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog), školního parlamentu, ve výuce – pomoc spolužákům, respekt k postižení, vzájemné vztahy mezi žákem a pedagogem, pravomoc třídních učitelů – pedagogická intervence.

 

Psychická zátěž pro rodinu dítěte s postižením

Charakteristika – příklady rodin, vyrovnání se s postižením – fáze přijetí / nepřijetí, reakce, pomoc mimo školu, žák s handicapem a pomoc pedagoga, příklady – tělesné postižení, poruchy řeči, mentální postižení, kombinované postižení, pomoc rodičům dítěte s postižením.

Úzkost a strach

Úzkostní rodiče = úzkostné dítě, projevy žáka ze školní praxe, rizikové faktory, pedagogická diagnostika, písemný a ústní projev, hodnocení a spolupráce s rodinou, doporučení na začlenění a vyrovnání handicapu.

Dětská deprese

Vnější vlivy a projevy v souvislosti s věkem, projevy žáka ze školní praxe, chyby zákonného zástupce a učitele, jejich přístup k dítěti před a v průběhu léčby, medikace žáka ve škole.

Lehké mentální postižení (LMP)

Lehké mentální postižení a jeho charakteristika, přidružené vady a projevy, podmínky pro inkluzi žáka s LMP, metody práce – rozhovor, pozorování, IVP, formy, metody, postupy, pomoc pedagoga, přístup k rodičům.

Legislativní rámec vzdělávání žáků s LMP

Legislativa pro žáky s LMP v základní škole, podpůrná opatření 3. stupně obecně, žáci na I. a II. stupni – rozdíly ve výuce (RVP ZV, týdenní rozvrh hodin), poradenská pomoc školského poradenského zařízení (zařazení do běžné nebo speciální třídy), rozdíly ve výuce v běžné třídě a ve speciální třídě zřízené pro žáky s LMP, IVP pro žáka s LMP.

 

„Čtvrtý krok“ (8 hodin)

Žák s problémovým chováním

Podpůrná opatření na různých úrovních, rodičovská zodpovědnost, vztahy mezi rodiči a žáky, vztah a komunikace mezi učitelem a žákem, klíčové dovednosti učitele a jeho autorita, spolupráce všech účastníků při řešení problému, krizové situace ve škole i v rodině, žák v obtížné životní situaci, neukázněné chování (řešení ve škole – učitel, asistent pedagoga, ředitel, pedagogická rada, výchovná, komise, výchovný poradce, školní metodik prevence atd.), participace a pravidla chování ve třídě - zpětná vazba, vedení třídnických hodin a rodičovských schůzek, individuální pohovory s rodiči, konkrétní ukázky postupů.

Podpora inkluzivního vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí

Žák z odlišného kulturního prostředí, žák s odlišnými životními podmínkami, motivace žáka ke změně vzorců chování, individuální podpora a cíle vzdělávání, příprava na vyučování, častá absence, prevence záškoláctví, nabídka volnočasových aktivit, spolupráce s rodiči, řešení problémů, vzájemná podpora pedagogů.

Primární prevence v inkluzivní škole

 Prevence rizikového chování, úloha školního metodika prevence, jeho spolupráce s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, asistenty pedagoga, školní poradenské pracoviště, minimální preventivní program, krizový plán školy, spolupráce škola – žák, škola - rodič, škola – OSPOD, výchovné pohovory s rodiči, IVýP, výchovná komise, problémový rodič, typologie problémových rodin, rodič nekoná v zájmu dítěte, předcházení konfliktům, klima školy a třídy, spolutvůrci klimatu, vztahy mezi žáky, moc ve školní třídě, vliv pedagogického sboru na klima školy, instituce spolupracující se školou.

 
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena