DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Čtenářská gramotnost - rozvoj kompetencí učitele 1. stupně ZŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z53-03-15-181
Datum konání:19. a 20. února, 22. a 23. března 2018, 12.00-18.30 a 8.30- 15.00
Místo konání:NIDV Karlovy Vary, Západní 15
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Dana Svobodová,
Mgr. et Mgr. Vendula Jašková
Organizační garant::Mgr. Věra Mühlheimová, muhlheimova@nidv.cz, tel.: 775 571 624
Poplatek:3330,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ


Popis programu

Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 32 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata čtyř navazujících seminářů v rámci modulů jsou zacílena na rozvoj čtenářské gramotnosti nejen v hodinách čtení a českého jazyka, ale s důrazem na průřezovost mezi vyučovacími předměty 1. stupně, s důrazem na návaznost témat a motivační prvky směrem k žákům.

Vzdělávací program se skládá ze čtyř povinných modulů - jednodílných či vícedílných seminářů, každý seminář je v dotaci 8 vyučovacích hodin a může být realizován i ve více než čtyřech dnech:

 

Modul 1 - Čtení s porozuměním

Program je zaměřen na alternativní přístupy nácviku čtení u dětí. Program se bude zabývat sedmi základními strategiemi čtenářské gramotnosti s přihlédnutí ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků, kteří při nácviku potřebují více důrazu na význam a symboliku slov. V praktické části semináře budou předvedeny názorné ukázky jednotlivých strategií a možnosti jejich výuky v hodinách již od nejnižších ročníků ZŠ. Účastníkům budou předvedeny různé formy nácviku prvotního čtení a možností předcházet poruchám čtení. Účastníkům budou dány k dispozici ilustrativní kazuistky z praxe za zaměřením na konkrétní postupy k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků se SVP. V závěrečné části semináře budou prezentovány materiály vhodné k nácviku čtení, které mohou účastníci využít ve své pedagogické praxi.

 

Mgr. Jana Pluhařová, Mgr. Ludmila Kovaříková, Mgr. Jana Šístková, Mgr. Blanka Rozehnalová, PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Jitka Macháčková

 

Modul 2 - Formy a metody pro čtenářskou gramotnost

V programu budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání, zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti u všech žáků. Budou představeny nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. První část programu bude zaměřena na obecnější principy metodiky a didaktiky, na využití inovativních, aktivizujících metod, druhá část pak na ukázky konkrétních možností, jak vést výuku a obohacovat ji o zajímavé prvky a činnosti. Program se bude věnovat především těmto formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT - metoda I.N.S.E.R.T. a mnoho dalších.

 

Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Vendula Jašková, MgA.et Mgr. Henrieta Drábek Hornáčková, Mgr. Dalibor Dudek, Mgr. Marika Zadembská

 

Modul 3 - Metody zprostředkovaného učení

V programu budou představeny zásady zprostředkovaného učení, tedy, jak učit všechny žáky myslet a učit se s ohledem na jejich potencionální rozvoj, předpoklady a schopnosti. V obsahu budou též teoretické souvislosti a možnosti praktických aplikací teorie tzv. zprostředkovaného učení, jejímž autorem je psycholog a pedagog R. Feuerstein. Budou využívány mentální mapy - sestavování a jejich následná aplikace ve vyučování všech předmětů na 1. stupni základních škol. Nastíněny budou zásady zprostředkovaného učení. Program se zaměřuje na rozvoj a případnou přestavbu stávající struktury poznávacích funkcí a na budování efektivních učebních strategií a návyků k rozvoji nejen četenářské gramotnosti. Důraz bude dán na dovednost klást otázky tak, aby byli žáci schopni efektivně odpovídat, pracovat s informacemi, třídit je, analyzovat a následně aplikovat v širším kontextu. Následně bude podrobně představena práce s pracovním listem, který využívá též metody Instrumentálního obohacení R. Feuersteina.

 

Mgr. Vendula Jašková

 

Modul 4 - Činnostní učení

Program se zabývá několika metodami činnostního učení, které vedou k rozvoji čtenářství a osvojení si informací potřebných k úspěšnému zvládnutí učiva nejen v naukových předmětech. Program nastíní metody, aby se děti učily s chutí a naplno, představí některé vhodné knihy, které osloví dnešního čtenáře a vedou k rozvoji čtenářství. Program dále ukáže strukturu vyučovací lekce vycházející z přirozenosti žáka. K těmto částem lekce budou připojeny některé vhodné metody vycházející z konstruktivistického pedagogického přístupu (modelu učení).
Nejcennější v učení je vlastní prožitek a zkušenost. Během programu jsou ukázána pozitiva a možná úskalí jednotlivých metod a zároveň některé možné reakce žáků. Vzdělávací seminář vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Jazyk a jazyková komunikace na 1. stupni ZŠ, ale více než na obsah učiva se zaměřuje na stavbu hodiny  v duchu konstruktivismu.

Mgr. Jana PluhařováNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena