DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Sedm kroků k inkluzívní škole
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z59-03-19-181
Datum konání:15. a 27. 2., 6. a 20. 3. 5. a 19. 4. a 3. 5. 2018, 9.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:56 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
Organizační garant::Mgr. Marie Effenberková, effenberkova@nidv.cz, tel.: 775 571 618, 466 046 145
Poplatek:5200,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
asistenti pedagoga


Popis programu

~~Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 56 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata seminářů v rámci modulů jsou zacílena na pomoc utvářet ve školách zdravé a důstojné prostředí, v němž je vztah učitel a žák uplatňován a chápán jako vztah partnerů. Obsahy modulů jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí v daných tématech/dovednostech a na využívání efektivních vyučovacích metod. Bude rovněž posílena participace pedagogických pracovníků na vytváření strategie školy v oblasti podpory daných témat napříč vyučovacími předměty.
Témata v modulech jsou zaměřena na  pedagogickou i profesní zdatnost, sociální kompetence, schopnost lépe komunikovat, rozvíjet kreativitu a rovněž rozšiřovat informovanost o moderních metodách efektivní práce učitelů i o nových nástrojích pro jejich práci a zvládání nových výzev v době zavádění společného vzdělávání.
Obsah modulárního vzdělávacího programu je založen na hlubším průniku do jednotlivých témat, vzájemné výměně zkušeností, reflexi praxe a metodické podpoře práce pedagogů.
Účast předpokládá aktivní zapojení účastníků, kteří budou mít příležitost některé z aktivit sami vyzkoušet.
Součástí jednotlivých seminářů budou informace o dostupných materiálech k dané tematice a o literatuře k dalšímu samostudiu. Vzdělávací program se skládá ze 7 povinných modulů - jednodílných či vícedílných seminářů, každý seminář je v dotaci 8 vyučovacích hodin:
 
Modul 1 - Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ
Program semináře je zaměřen na základní teoretické poznatky z oblasti speciálně pedagogických věd, ale zejména na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v základních školách ovládat k zajištění optimálních podmínek pro rozvoj žáků se zdravotním postižením (ZP) v rámci společného vzdělávání.
Dílčí témata semináře:
Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ č. 82/2015Sb a související prováděcí vyhlášky).
Základní charakteristika žáka s potřebou podpůrných opatření z důvodu zdravotního či sociálního znevýhodnění.
Možnosti vzdělávání žáků s konkrétním znevýhodněním a z něj vyplývajících speciálních vzdělávacích potřeb v ZŠ (úprava prostředí a organizace vzdělávání, vhodné metody a formy práce, možnosti úprav obsahu vzdělávání, hodnocení  žáků, pomůcky, podpora třídního klimatu, sociální a zdravotní podpora).
Identifikace, realizace a vyhodnocení podpůrných opatření v I. stupni podpory – role školy a jejího školního poradenského pracoviště.
Postup školy při realizaci podpůrných opatření 2. – 5. stupně.
Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření

Lekror: Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, Mgr. Dana Svobodová

Modul 2 - Plán pedagogické podpory a individuální práce se žákem
Program semináře specifikuje vybrané druhy podpůrných opatření, které mohou uplatnit ve výuce pedagogové s cílem podpořit vzdělávání žáka zejména změnou pedagogických postupů. Jedná se především o úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy v kritériích hodnocení žáka, případně o změny ve strategiích učení žáka.  Pokud je charakter obtíží žáka takový, že postačují pedagogické postupy, pak škola volí 1. stupeň podpůrného opatření. Plán stručně popisuje, kde má žák problémy, co se v postupech práce změní a jak se to promítne do metod práce, organizace vzdělávání žáka i jeho hodnocení. V rámci programu jsou ukázány kroky směřující k sestavení efektivního plánu pedagogické podpory. Je představeno, jak provádět aktuální pedagogickou diagnostiku čtení, psaní a počítání a na jejím základě nastavení efektivních úprav výuky pro žáka tak, aby nebyl znevýhodněn, ale aby ve výuce pracoval a maximálně se rozvíjel podle svých možností. Důležitá část programu je, jak konzultovat s rodičem, jeho podíl na podpoře dítěte - co a jak v rámci domácí přípravy lze zvládnout. Součástí programu je též problematika klasifikace a slovního hodnocení, tvorba školních pravidel a kritérií hodnocení žáka včetně individuálního přístupu k žákovi.

Lektor: Mgr. Šárka Sohrová, Mgr. Šárka Glösslová, Mgr et Mgr. Vendula Jašková

Modul 3 – Učební typy a styly, motivace, činnosti a metody ve vyučování
1. část semináře chce ukázat, s jakými možnými obecnými typy dětí může učitel nejčastěji počítat a pomůže učitelům odhalit učební styl žáků a pomoci jim s diagnostikou, jak se nejefektivněji učit. Seminář proto pracuje se základními tématy: Hmatový a pohybový styl. Vizuální a auditivní styl.
Učitel by měl vědět, k jakému typu patří žák – učí se lépe pomocí zraku, sluchu, nebo mu při studiu vyhovuje pohyb a hry. Pokud odhalí nejlepší způsob učení, je na správné cestě k tomu, pomoci žákům zapamatovat si a vstřebat data s co nejmenší námahou a s vysokou efektivitou.
2. část semináře řeší motivaci jako proces podněcování k aktuálnímu způsobu a směru chování je spojována s aspektem dynamiky, podněty se pak hledají buď ve struktuře osobnosti, nebo ve vnějším prostředí. Motiv se chová jako katalyzátor prožitků a chování subjektu.
Pracuje se se základními psychologickými termíny: Pud - vrozená pohnutka činnosti, označení pro energii nebo cílenou činnost až nutkání. Zájem - získaný motiv, který se projevuje kladným vztahem člověka k předmětům nebo činnostem, které ho upoutávají po stránce poznávací nebo citové. Vyhraněný zájem – záliba. Aspirace (ambice, ctižádost) - snaha o sebeuplatnění, vyniknutí. Cíl - uvědomělý směr aktivity. Ideály - jsou vzorové cíle. Zvyk - tendence vykonávat za určitých okolností určitou činnost.
3. část semináře představuje nové trendy ve výuce aplikovatelné do různých předmětů a praktické cesty, jak k nim dojít. Obsah se zaměřuje na ukázání a rozlišení jednotlivých složek vyučovací hodiny v tradičním a novém pojetí didaktiky, ukázání možnosti jak řídit změnu k efektivnímu vzdělávání ve smyslu atributů nového učení. Témata: Úkoly a poslání školy se mění. Vzájemná spolupráce dětí při učení. Podmínky efektivního učení. Vytváření bezpečného klimatu ve třídě. Od hodnocení k sebehodnocení. Informace o moderních metodách efektivní práce učitele. Rozbor vyučovacích hodin z hlediska moderní didaktiky jako prostředku vyhledávání cest k efektivní výuce a k efektivnímu vzdělávání.
Pracuje se aktivními, zážitkovými metodami, vedoucími k osvojení dovedností okamžitě použitelných v praxi. Seminář je možno doplnit příklady dobré praxe, videoukázkami a dalším metodickým materiálem.

Mgr. Glösslová Šárka, Mgr. et Mgr. Jašková Vendula

Modul 4 - Hodnocení a evaluace, práce s chybou
1. část směřuje k seznámení se základními problémy v oblasti evaluace, autoevaluace a monitorování kvality vzdělávání, které je poskytováno žákům.
Ukazuje, jak začleňovat evaluaci a monitoring do svých plánů, formulovat kritéria a používat nástroje pro efektivní zjišťování potřebných informací.
Témata: Hodnocení kvality a evaluační nástroje pro evaluaci. Očekávání v budoucnu. Role učitele v evaluačních procesech. Hodnocení vizí a cílů uvnitř školy. Příklady možných řešení. Cíle, smysl a obsah autoevaluace. Systém autoevaluačních procesů ve škole. Způsoby vytvoření evaluačních kritérií a následných evaluačních nástrojů. Sebehodnocení učitele, žáků. Formulace nástrojů. Analýza práce učitele – sebereflexe.
Nácvik autoevaluace.
Seminář bude veden v duchu - evaluace není hrozba, ale je to posun vpřed směřující k vytváření příznivého sociálního, emocionálního i pracovního klimatu.
2. část se zabývá chybou jako fenoménem – měřítkem úspěchu či neúspěchu. Žáci nesmí být za chyby trestáni nebo za ně záporně hodnoceni, ale mají jim být ukazatelem toho, co ještě je třeba procvičit či zopakovat. Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a hlavně jako široký zdroj nových poznatků.
Seminář pracuje s různými formami kontroly chyb: Kontrola chyb porovnáním vlastní práce s předlohami. Mechanická kontrola chyb pomocí smyslového materiálu. Kontrola chyby pomocí zdokonalené činnosti opakujícím cvičením a dalšími.
Seminář napomáhá budování bezpečného prostředí pro žáky a jejich vyučování.

Mgr. Svobodová Dana, Mgr. Forýtková Dana

Modul 5 - Konflikty ve školním prostředí
Motto: Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho.
Seminář se zaměřuje na základní pojmy a nástroje týkající se konfliktů v jejich širokém spektru a pracuje s těmito základními tématy: Krizová komunikace. Co je krize. Jak předcházet krizi. Vnitřní a vnější komunikace v krizi. Co je to konflikt. Osobní styly řešení konfliktu. Strategie zvládání konfliktů. Omyly a chyby v krizové situaci. Jak využívat při řešení konfliktů prostředníka. Řešení obtížných a konfliktních situací. Umění prosadit se, ale zároveň respektovat potřeby a názory druhých. Nebezpečí šikany. Komunikační bariéry a zlozvyky. Stresory v mezilidské komunikaci. Zdroje nedorozumění. Strategie vyjednávání. Chyby v komunikaci. Asertivní řešení konfliktů.
Součástí semináře je praktický nácvik řešení modelových krizových situací.

Mgr. Petr Hroch, Mgr. Svoboda Jan,  Mgr. Jiří Halda

Modul 6 - Tvorba a využití projektů ve škole
Základním tématem semináře je využití tvorby projektů, miniprojektů a projektového řízení ve školách při realizaci heterogenní výuky v rámci integrace vyučovacích předmětů.
Stěžejními pojmy jsou: Druhy projektů. Fáze projektů. Plánování a řízení projektů. Jakost projektů. Ekonomika projektů. Projektový cyklus. Hodnocení projektů. Typické projekty ve školách. Stěžejní součástí semináře je prezentace úspěšně realizovaných projektů, představení vlastních zkušeností a doporučení.

Mgr. Kordulová Marie, Mgr. Dudek Dalibor

Modul 7 - Osobnostní rozvoj učitele, umění komunikace se žáky
1. část semináře je zaměřena na faktor osobnosti a jeho významnou úlohu v tématech inovace praxe a rezistence vůči změně. Stěžejním obsahem semináře je osobnostní rozvoj jedince vycházející z následujících témat: Poznání své vlastní hodnoty. Využití svého potenciálu. Kladný postoj k sobě samému. Vnitřní motivace. Psychohygiena. Relaxace a regenerace. Představeny jsou některé postupy a metody k sebepoznání a ke zlepšování osobního rozvoje. Osobnostní rozvoj je mnohdy nezbytnou cestou, která může učitele podpořit a dodat jim impuls k inovacím a spolupráci a minimalizovat výskyt rezistencí. Jedná se zejména o sebepoznání, komunikaci a kooperaci. Program se tedy opírá o možnosti osobnostního a sociálního rozvoje. Převažuje sebezkušenostní forma při využití interaktivních prožitkových metod. Seminář je veden interaktivně - po každé z nabízených technik bude následovat její reflexe, která je zaměřena jednak na průběh techniky, tak i na posun v osobnostním rozvoji pedagogů.
2. část semináře se zabývá základním kamenem životního úspěchu u každého člověka - umění komunikace.
Seminář je prioritně zaměřen na základy interpersonální komunikace ve škole, na dovednosti, které mohou pomoci poradit si s různými situacemi, ať již na poradách nebo v každodenních rozhovorech s nadřízenými, kolegy a žáky, ale i rodiči.
Tématy jsou: Základní aspekty komunikace.  Formy a druhy komunikace. Interpersonální komunikace.
Jak zdokonalit a prohloubit komunikaci ve sboru a ve třídě. Základní všeobecné komunikační chyby. Bariéry v komunikaci. Základy verbální a neverbální komunikace. Jak porozumět svým emocím v procesu komunikace. Jak efektivně komunikovat a jak uspět v komunikačním prostoru školy.

Mgr. Karel Opravil, Mgr. Kropíková Marika, Mgr. Lindauer Václav Bartoloměj,Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena