DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Spolupráce škola-rodič-OSPOD
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:A24-01-19-172
Datum konání:18. ledna 2018
Čas konání:08.00 - 14.30
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Monika Fojtáchová
Organizační garant:Ing. Veronika Špičáková, spicakova@nidv.cz, tel.: 466 046 150, 774 626 312
Poplatek:630,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení
výchovní poradci
učitel - metodik prevence


Popis programu

Vzdělávací program je zaměřen na efektivní spolupráci školy  se zákonnými zástupci, školními poradenskými pracovišti, OSPOD aj. V úvodní části  se účastníci seznámí se základními pravidly jednání a s možnými přístupy k řešení konfliktních situací. Bude vysvětlena důležitost potřeby jednotného postupu všech pedagogů školy podílejících se na vzdělávání a výchově, kdy učitel musí být schopen řešit nepříjemné situace se žáky i s rodiči, volit vhodnou strategii jednání a tím předcházet možným konfliktům. V další části budou účastníci seznámeni s potřebou vymezení rolí a kompetencí všech pedagogů, s nastavením pravidel spolupráce učitel - rodič - školní poradenské pracoviště, se základní typologii problémových rodin a projevy jejich dysfunkčnosti, vysvětleny budou možné postupy v případech, kdy rodič nejedná v zájmu dítěte a seznámí se systémem opatření, která předcházejí jednání výchovné komise (pohovory s rodiči), i s případným dalším řešením ze strany školy (IVýP, spolupráce s pracovníky OSPOD atd.). Součástí je rovněž představení školního poradenského pracoviště jako týmu odborníků, který se podílí na řešení problematiky spolupráce a poskytuje pomoc pedagogům, žákům i jejich zákonným zástupcům.  V závěrečné části bude prostor pro diskuse.

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena