DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:S57-02-14-172
Datum konání:17. a 18. ledna 2018 od 8.30 do 15.00 hod
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Kamila Bobysudová
Organizační garant:Mgr. Miroslava Sklenářová, sklenarova@nidv.cz, tel.: 377 473 608, 775 571 656
Poplatek:1700,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé MŠ
asistenti pedagoga


Popis programu

Sebezkušenostní vzdělávací program je zaměřen na rozvoj, poznání sebe sama  a možnosti práce se svojí osobou. Pedagogové mateřských škol budou seznámeni se základními termíny z obecné psychologie a psychologie osobnosti. Účastníci si osvojí jednotlivé termíny, které budou zážitkově zpracovávat v kontextu vlastní osoby po dobu celého programu.  V rámci programu budou pedagogové konfrontováni se specifiky, zvláštnostmi a úskalím učitelského povolání, tak aby mohli reagovat ve vypjatých a krizových situacích. Prakticky si vyzkouší jak pracovat s konfliktem, vyčerpáním, syndromem vyhoření  a s problémy v osobním životě, aby se dané okolnosti nepromítly do vztahu ke kolegům a dětem. Důležitou součástí dvoudenního programu bude aktivní sociální percepce zúčastněných - práce ve skupinách zážitkovou formo (sebepoznámí, sebereflexe /znalost slabých a silných stránek); a) Obecná psychologie, vývojová psychologie a psychologie osobnosti Lektor účastníkům nabídne pojmy, základní orientaci v předmětu a zaměření na termíny, které mohou být využity v práci v mateřské škole a k seberozvoji pedagogických pracovníků. Učitelům budou přiblíženy testy na osobnosti pedagogických pracovníků MŠ (temperament, komunikační typ) a sebezkušenostní techniky. (4 hodiny) b) Komunikace v krizových situacích (problematický rodič) V rámci tohoto modulu se pedagogičtí pracovníci naučí základy komunikace (verbální a neverbální), vyzkouší si sebezkušenostní hry na vyjádření emocí a budou pracovat s emocemi a tělem. Zároveň si procvičí komunikační dovednosti zaměřené na empatický rozhovor a naučí se využívat PCA techniky v komunikaci. (4 hodiny) c) Osobnostní rozvoj Hlavní částí bloku na téma osobností rozvoj bude seznámení se s náročnými životními situacemi. Důraz bude kladen na jejich jednotlivou klasifikaci a rozdělení na situace v profesním a osobním životě. Pedagogičtí pracovníci se naučí techniky na zvládání náročných krizových situací tak, aby se jejich problémy nepromítly do vztahu ke kolegům a dětem. (4 hodiny) d) Práce ve skupinách Hlavním tématem této části vzdělávacího programu bude nácvik sociálních dovedností formou práce ve skupinách. Pozornost bude věnována empatii, akceptaci a kongruenci dle hledisek PCA terapie. (4 hodiny)Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena