DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:S86-01-20-172
Datum konání:25. října 2017
Čas konání:8.30 - 15.00
Místo konání:NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Monika Fojtáchová
Organizační garant:Mgr. Dagmar Půdová, pudova@nidv.cz, tel.: 596 120 454, 778 882 903


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

1) Základní terminologické vymezení – definice pojmů a zapojení do kontextu
 • Mezinárodní ochrana, Azyl, Uprchlík, Azylant, Migrant, Nelegální a legální migrace, Ekonomická migrace, Azylová zařízení, Přijímací středisko, Integrační azylové středisko, Pobytové středisko, Správa uprchlických zařízení, Nezletilý cizinec bez doprovodu, UMPOD

2) Obecný legislativní přehled norem a informací ve vztahu ke vzdělávání cizinců v ČR
• Listina základních práv a svobod (usnesení předsednictva České národní rady č.2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.)
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
• Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.)
• Úmluva o právech dítěte (Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb.)
• Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a na ni navazující Newyorský protokol z roku 1967 (publikováno pod č. 208/1993 Sb.), tzv. Ženevská úmluva
• Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

3) Přehled norem a dokumentů MŠMT vztahující se ke vzdělávání cizinců včetně dalších aktuálních dokumentů včetně dalších metodických informačních zdrojů
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
• Zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů vysokoškolský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Pokyn čj. 21 153/2000-35 MŠMT ČR k zajištění kursů českého jazyka pro azylanty
• Pokyn čj. 10 149/2002-22MŠMT ČR k zajištění povinné školní docházky žadatelů o azyl z azylových zařízení (vydáno 15. 5. 2002, účinnost od 1. 6. 2002, uveřejněno ve Věstníku MŠMT ČR č. 6/2002)
• Vyhláška č. 12/2005 Sb. o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
• www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu
• www.mvcr.cz/azyl-migrace-a-integrace.aspx
• www.inkluzivniskola.cz

4) Odlišnosti národností a etnik přicházejících do ČR.
• Informace o státech, jejich národnostech a etnických skupinách, jejichž občané mají v České republice nejpočetnější zastoupení. (geografie, obyvatelstvo, náboženství, politická situaci, jazyk, sociokulturní situace).

5) Potřeby dětí pocházející z odlišného sociálního a kulturního prostředí (s důrazem na rodinné prostředí)
• Individuální potřeby dětí s odlišností
• Základní psychické potřeby dítěte
6) Rizikové oblasti pro dítě
• V oblasti základních psychických potřeb (emocionální problémy způsobené odloučením od rodiny, kamarádů, známého prostředí
• V oblasti psychosociálních dovedností s ohledem na odlišné prostředí
• Tíživá situace očima dítěte, reakce dítěte na zátěž a krizi
• Jazyk, neprospěch, začleňování, celková situace spojená s migrací rodiny
7) Práce se třídou
• Možnosti včasné intervence a pomoci ze strany pedagoga a školy
• Sociální postavení dítěte v třídním kolektivu
• Práce učitele s kolektivem, techniky a přístupy podporující budování psychosociálních dovedností dětí, výchova k multikultuře, možnosti prevence
8) Spolupráce s rodinou
• Základní funkce rodiny, výchova a socializace dítěte v odlišném sociokulturním prostředí
• Odlišné sociokulturní zkušenosti projevující se v odlišném chování rodiny
• Prevence, podpora a odborná pomoc, kompetence SPOD (nástroje SPOD „případová konference“, setkání odborníků, komise OSPOD), rodinné konference, nestátní neziskové organizace se zaměřením na uvedenou cílovou skupinu
9) Multidisciplinární přístup
• Participující subjekty, zasíťování odborné pomoci, kam se obrátitDoporučená literatura a další informační zdroje

~~Legislativní rámec
(nejedná se o vyčerpávající výčet)
 
Obecné normy:
• Listina základních práv a svobod (usnesení předsednictva České národní rady č.2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.)
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
• Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.)
• Úmluva o právech dítěte (Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb.)
• Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a na ni navazující Newyorský protokol z roku 1967 (publikováno pod č. 208/1993 Sb.), tzv. Ženevská úmluva
Podmínky vstupu a pobytu cizinců na území České republiky:
• Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, ve znění pozdějších úprav
• Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejíchž státní příslušníci musí mít pří překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008
• Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech vydávaných členskými státy
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).
• Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
 
• Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
• Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí
• Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu
• Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny
• Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
• Směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států
• Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány
• Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících
• Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby
• Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro příjímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008. o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
• Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti  
 
• Vyhláška č.368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 274/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek
• Vyhláška č. 447/2005 Sb., kterou se stanoví výše nákladů na ubytování, stravování a přepravu po území České republiky cizince zajištěného za účelem správního vyhoštění
• Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb.
• Vyhláška č. 348/2008 Sb., o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky
• Vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 20/2014 Sb.
• Vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
 
• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 93/2005 Sb.m.s., o sjednání Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu a Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, a sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 75/2006 Sb.m.s., ve znění pozdějších změn
• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2007 Sb.m.s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, a sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2007 Sb.m.s., ve znění pozdějších změn
• Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 158/2014 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
• Přehled readmisních dohod - stav k 13. srpnu 2014
 
Mezinárodní ochrana a dočasná ochrana:
• čl. 43 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č.2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
• Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění).
• Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy
• Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů
• Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/51/EU ze dne 11. května 2011, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnice Rady 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany.(kvalifikační směrnice)
• Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění) (procedurální směrnice)
• Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění). (přijímací směrnice).
• Pokyn MŠMT č. 21153/2000-35 k zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty
Některé další související normy:
• Zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnaností, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním. středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů
• Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
• Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů

Další literatura a informační zdroje doporučené ke studiu

Jan Průcha: Interkulturní komunikace, Grada, 2010, Interkulturní psychologie, Portál, 2010

Taťjana Šišková: Menšiny a migranti v České republice, Portál, 2001, Výchova k toleranci a proti rasismu, Portál, 2008

 http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx

http://www.mpsv.cz/cs/14304

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7291/Nezletily_cizinec.pdf

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena