DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Rozvoj osobnostně sociálních kompetencí pedagogů MŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:D57-02-13-181
Datum konání:15. února, 22. února a 1. března 2018, 8.30 - 15.00
Místo konání:NIDV České Budějovice, Hlinsko 49
Počet hodin:24 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Bc. Petra Waldaufová,
Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.,
Mgr. Edita Nevoralová
Organizační garant::Mgr. Lucie Václavovská, vaclavovska@nidv.cz, tel.: 387 699 017, 775 571 637
Poplatek:2600,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé MŠ
ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

~~Vzdělávací program je zaměřen na aktivity, které účastníkům umožní nahlédnout do svých osobnostních předpokladů, dispozic a motivačních faktorů pro práci s předškolními dětmi, prohloubit schopnost sebereflexe v osobním i pracovním životě a uvědomit si nutnost osobnostního růstu a budování profesní identity.

1. Modul - Osobnostní rozvoj (celkem 12hodin)
Tématem tohoto modulu je práce s vlastním životním příběhem. Orientace na silné a slabé stránky, přijetí vlastních možností a limitů. Uvědomění si vlastních zdrojů osobnostního růstu.  Téma bude zpracováno sebezkušenostním způsobem s využitím vybraných psychoterapeutických technik a facilitovaných diskusí.
Jednotlivá témata osobnostního rozvoje:
-  Sebepoznání a seberflexe prostřednictvím vlastních životních příběhů a jejich interpretací.
   Mapování zdrojů a osobních limitů.  (8 hodin)
-  Prevence syndromu vyhoření – práce s vlastními emocemi. Uvědomění si emocí, jejich
   individuálních zdrojů, projevů i způsobů zvládání. Propojení s osobním i pracovním
   životem. Nabídka jednoduchých relaxačních technik. (4 hodiny)
                                                                                                                                            
2.   Modul - Sociální rozvoj (celkem 12hodin)
Tento modul navazuje na modul Osobnostní rozvoj. Je tematicky zaměřen do oblasti efektivní komunikace.  Chce přivést účastníky k uvědomění si vlastních komunikačních vzorců a tak lépe porozumět svému chování i chování druhých. V reálných situacích si ověřit, jak tyto zkušenosti významně ovlivní mezilidské vztahy.
Ke zpracování tématu bude využito metod zážitkové pedagogiky, vybraných technik práce s tělem a facilitovaných diskusí.
Jednotlivá témata osobnostního rozvoje :
- Komunikační dovednosti – základy verbální a neverbální komunikace, specifika komunikace s dětmi předškolního věku, komunikace s rodiči. Zásady aktivního naslouchání. ( 4 hodiny )
- Spolupráce - trénink kooperace – týmové hry a cvičení, aktivní naslouchání, komunitní a diskusní kruh jako cesta k řešení problému  (8 hodin)Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena