DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:S86-14-13-171
Datum konání:19. dubna 2017, 9.00 - 15.30
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště České Budějovice
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Monika Fojtáchová
Organizační garant:Mgr. Monika Brodská, brodska@nidv.cz, tel.: 387 699 026, 778 528 453


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům VOŠ


Popis programu

1) Základní terminologické vymezení – definice pojmů a zapojení do kontextu
 • Mezinárodní ochrana, Azyl, Uprchlík, Azylant, Migrant, Nelegální a legální migrace, Ekonomická migrace, Azylová zařízení, Přijímací středisko, Integrační azylové středisko, Pobytové středisko, Správa uprchlických zařízení, Nezletilý cizinec bez doprovodu, UMPOD

2) Obecný legislativní přehled norem a informací ve vztahu ke vzdělávání cizinců v ČR
• Listina základních práv a svobod (usnesení předsednictva České národní rady č.2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.)
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
• Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.)
• Úmluva o právech dítěte (Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb.)
• Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a na ni navazující Newyorský protokol z roku 1967 (publikováno pod č. 208/1993 Sb.), tzv. Ženevská úmluva
• Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

3) Přehled norem a dokumentů MŠMT vztahující se ke vzdělávání cizinců včetně dalších aktuálních dokumentů včetně dalších metodických informačních zdrojů
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
• Zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů vysokoškolský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Pokyn čj. 21 153/2000-35 MŠMT ČR k zajištění kursů českého jazyka pro azylanty
• Pokyn čj. 10 149/2002-22MŠMT ČR k zajištění povinné školní docházky žadatelů o azyl z azylových zařízení (vydáno 15. 5. 2002, účinnost od 1. 6. 2002, uveřejněno ve Věstníku MŠMT ČR č. 6/2002)
• Vyhláška č. 12/2005 Sb. o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
• www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu
• www.mvcr.cz/azyl-migrace-a-integrace.aspx
• www.inkluzivniskola.cz

4) Odlišnosti národností a etnik přicházejících do ČR.
• Informace o státech, jejich národnostech a etnických skupinách, jejichž občané mají v České republice nejpočetnější zastoupení. (geografie, obyvatelstvo, náboženství, politická situaci, jazyk, sociokulturní situace).

5) Potřeby dětí pocházející z odlišného sociálního a kulturního prostředí (s důrazem na rodinné prostředí)
• Individuální potřeby dětí s odlišností
• Základní psychické potřeby dítěte
6) Rizikové oblasti pro dítě
• V oblasti základních psychických potřeb (emocionální problémy způsobené odloučením od rodiny, kamarádů, známého prostředí
• V oblasti psychosociálních dovedností s ohledem na odlišné prostředí
• Tíživá situace očima dítěte, reakce dítěte na zátěž a krizi
• Jazyk, neprospěch, začleňování, celková situace spojená s migrací rodiny
7) Práce se třídou
• Možnosti včasné intervence a pomoci ze strany pedagoga a školy
• Sociální postavení dítěte v třídním kolektivu
• Práce učitele s kolektivem, techniky a přístupy podporující budování psychosociálních dovedností dětí, výchova k multikultuře, možnosti prevence
8) Spolupráce s rodinou
• Základní funkce rodiny, výchova a socializace dítěte v odlišném sociokulturním prostředí
• Odlišné sociokulturní zkušenosti projevující se v odlišném chování rodiny
• Prevence, podpora a odborná pomoc, kompetence SPOD (nástroje SPOD „případová konference“, setkání odborníků, komise OSPOD), rodinné konference, nestátní neziskové organizace se zaměřením na uvedenou cílovou skupinu
9) Multidisciplinární přístup
• Participující subjekty, zasíťování odborné pomoci, kam se obrátitDoporučená literatura a další informační zdroje

~~Legislativní rámec
(nejedná se o vyčerpávající výčet)
 
Obecné normy:
• Listina základních práv a svobod (usnesení předsednictva České národní rady č.2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.)
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
• Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.)
• Úmluva o právech dítěte (Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb.)
• Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a na ni navazující Newyorský protokol z roku 1967 (publikováno pod č. 208/1993 Sb.), tzv. Ženevská úmluva
Podmínky vstupu a pobytu cizinců na území České republiky:
• Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, ve znění pozdějších úprav
• Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejíchž státní příslušníci musí mít pří překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008
• Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech vydávaných členskými státy
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).
• Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
 
• Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
• Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí
• Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu
• Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny
• Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
• Směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států
• Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány
• Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících
• Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby
• Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro příjímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008. o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
• Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti  
 
• Vyhláška č.368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 274/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek
• Vyhláška č. 447/2005 Sb., kterou se stanoví výše nákladů na ubytování, stravování a přepravu po území České republiky cizince zajištěného za účelem správního vyhoštění
• Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb.
• Vyhláška č. 348/2008 Sb., o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky
• Vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 20/2014 Sb.
• Vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
 
• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 93/2005 Sb.m.s., o sjednání Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu a Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, a sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 75/2006 Sb.m.s., ve znění pozdějších změn
• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2007 Sb.m.s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, a sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2007 Sb.m.s., ve znění pozdějších změn
• Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 158/2014 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
• Přehled readmisních dohod - stav k 13. srpnu 2014
 
Mezinárodní ochrana a dočasná ochrana:
• čl. 43 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č.2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
• Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění).
• Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy
• Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů
• Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/51/EU ze dne 11. května 2011, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnice Rady 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany.(kvalifikační směrnice)
• Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění) (procedurální směrnice)
• Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění). (přijímací směrnice).
• Pokyn MŠMT č. 21153/2000-35 k zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty
Některé další související normy:
• Zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnaností, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním. středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů
• Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
• Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů

Další literatura a informační zdroje doporučené ke studiu

Jan Průcha: Interkulturní komunikace, Grada, 2010, Interkulturní psychologie, Portál, 2010

Taťjana Šišková: Menšiny a migranti v České republice, Portál, 2001, Výchova k toleranci a proti rasismu, Portál, 2008

 http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx

http://www.mpsv.cz/cs/14304

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7291/Nezletily_cizinec.pdf

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena